’’

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen

Da jeg kom ud bag­ef­ter, be­gynd­te min te­le­fon at bim­le helt vildt, og så gik det op for mig, at det nok blev en lidt tr­æls og i hvert fald en no­get an­der­le­des dag re­sten af da­gen

» Og jeg var fak­tisk for­be­redt på det med til­ta­le­for­men, og at jeg skul­le hu­ske at si­ge De og De­res Ma­jestæt, men jeg blev sim­pelt­hen så nervøs. Og oven i nervø­si­te­ten æn­dre­de jeg mit for­be­red­te spørgs­mål en smu­le in­den i ho­ve­d­et, li­ge før jeg stil­le­de det, og der­for gik det galt, « for­kla­rer Mi­cha­el Al­sen, der ab­so­lut ik­ke har til hen­sigt at bli­ve kendt som ma­jestæts­for­nær­mer.

Tå­be­ligt

» Jeg har in­tet mod kon­ge­hu­set, og jeg be­kla­ger over­for Dron­nin­gen. Jeg ved jo ud­mær­ket godt, at man ik­ke til­ta­ler de kon­ge­li­ge på den må­de, og at vi skal ha­ve styr på den slags. Men det tå­be­li­ge er jo, at jeg selv syn­tes, at jeg var godt for­be­redt, « si­ger Mi­cha­el Al­sen, der sær­ligt bag­ef­ter godt kun­ne mær­ke var­men i kin­der­ne ef­ter dron­ning Mar­gret­hes kær­li­ge røf­fel:

» Da jeg kom ud bag­ef­ter, be­gynd­te min te­le­fon at bim­le helt vildt, og så gik det op for mig, at det nok blev en lidt tr­æls og i hvert fald en no­get an­der­le­des dag re­sten af da­gen, « si­ger Mi­cha­el Al­sen, der blev fær­di­g­ud­dan­net som jour­na­list sid­ste år, og som har ar­bej­det som al­l­ro­und repor­ter på Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau med en bred vif­te af nyheds­stof li­ge si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.