Nød­vær­ge el­ler planl

Et næv­nin­ge­ting skal nu vur­de­re, om 33- årig hand­le­de i nød­vær­ge, da han skød HA- ro­ck­er

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk Jonas Ve­ster

VO­TE­RING

jves@ bt. dk

Var det nød­vær­ge el­ler et plan­lagt drab, da HA- ro­ck­e­ren Martin Hel­bo den 9. ju­ni 2014 blev skudt og dræbt i en vil­la i Ho­bro?

Det spørgs­mål skul­le seks næv­nin­ge og tre juri­di­ske dom­me­re ta­ge stil­ling til, da de i går vo­te­re­de om skyldspørgs­må­let i sa­gen mod 33- åri­ge RC fra Ho­bro, der er til­talt for dra­bet.

Den til­tal­te er­ken­der, at han skød Martin Hel­bo og 38- åri­ge TR med et jagt­ge­vær, da de 2. pin­se­dag sid­ste år op­søg­te ham i hjem­met i Ho­bro, hvor de vil­le drøf­te en syv år gam­mel gæld. RC er­ken­der, han hav­de for­sæt til at dræ­be, men han har via sin ad­vo­kat Mette Grith Stage ned- lagt på­stand om straf­fri­hed med hen­vis­ning til, at han hand­le­de i nød­vær­ge. Han fryg­te­de, at han skul­le dø, har han for­kla­ret un­der rets­sa­gen.

Un­der sin pro­ce­du­re i går mor­ges af­vi­ste an­kla­ger In­grid Munch Han­sen, at der er ta­le om nød­vær­ge. Hun for­kla­re­de, at hvis der var ta­le om nød­vær­ge, så skul­le RC ha­ve væ­ret ud­sat for et på­be­gyndt el­ler over­hæn­gen­de an­greb. Det var han ik­ke, pro­ce­de­re­de an­kla­ge­ren.

» Der er in­tet i si­tu­a­tio­nen, der be­ret­ti­ger til­tal­te til at tro, at et an­greb er over­hæn­gen­de, « sag­de In­grid Munch Han­sen, som an­er­kend­te, at RC var ban­ge i si­tu­a­tio­nen.

Nø­je plan­lagt

An­kla­ge­ren ar­gu­men­te­re­de for, at RC nø­je hav­de plan­lagt dra­bet i da­ge­ne op 9. ju­ni, hvor han hav­de af­talt at mø­des med Martin Hel­bo og TR.

» At til­tal­te i lø­bet af pin­sen hav­de lagt pla­ner for mø­det, un­der­byg­ges af fle­re for­hold, « sag­de In­grid Munch Han­sen.

Hun hen­vi­ste blandt an­det til, at RC i ret­ten har for­kla­ret, at han for­ud for mø­det hav­de gemt fle­re af sin kæ­re­stes jagt­vå­ben rundt om­kring i hu­set. I ba­de­kar­ret i stu­e­e­ta­gen lå en skar­pladt rif­fel, og i sove­væ­rel­set på hu­sets før­stesal lå en skar­pladt rif­fel og det jagt­ge­vær, som RC brug­te ved dra­bet. Fle­re ste­der i hu­set hav­de han des­u­den gemt am­mu­ni­tion, så våb­ne­ne kun­ne la­des igen.

Iføl­ge for­sva­rer Mette Grith Stage pla­ce­re­de RC våb­ne­ne i et an­fald af pa­nik.

» Han var pa­nisk og ban­ge, og han blev ik­ke min­dre ban­ge, da Hel­bo rin­ge­de og sag­de, at han ik­ke kom ale­ne, som de hav­de af­talt. Det er et til­lids­brud, der gør en ban­ge mand end­nu me­re ban­ge, « sag­de Mette Grith Stage un­der sin pro­ce­du­re.

For­sva­re­ren brug­te en stor del af sin pro­ce­du­re på at teg­ne et bil­le­de af den til­stand af frygt, hen­des kli­ent var i for­ud for dra­bet.

» RC var ik­ke ba­re ban­ge. Han var mag­tes­løs, for­di det var hans vur­de­ring, at det sim­pelt­hen var for far­ligt ik­ke at af­hol­de det her mø­de, « sag­de Mette Grith Stage.

Tid­li­ge­re over­fal­det

Den til­tal­te er for­ud for rets­sa­gen ble­vet men­ta­lun­der­søgt. Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at RC som føl­ge af et over­fald i 2011, som to per­so­ner med re­la­tion til ro­ck­er­klub­ben Hells An­gels stod bag, op­le­ver vold­som­me flas­h­ba­cks og op­fyl­der kri­te­ri­er­ne for po­st­trau­ma­tisk be­last­nings­re­ak­tion.

For­sva­re­ren ar­gu­men­te­re­de i sin pro­ce­du­re for, at hen­des kli­ent op­le­ve­de så­dan et flas­h­ba­ck i for­bin­del­se med dra­bet.

» Det af­gø­ren­de er, hvor­dan han op­le­ve­de si­tu­a­tio­nen. I skal til­ba­ge

TIRS­DAG 14. APRIL 2015 til 2011 og fo­re­stil­le jer, at det er det, RC genop­le­ver. Han op­fat­ter an­gre­bet som over­hæn­gen­de. Det er det, RC for­sva­rer sig mod, da han sky­der, « sag­de Mette Grith Stage, som lag­de stor vægt på, at RC ik­ke slog TR ihjel.

» RC har på det her tids­punkt al­le mu­lig­he­der for at slå TR ihjel. Men det af­står han fra. Da jeg spurg­te ham hvor­for, for­kla­re­de han, at TR ik­ke læn­ge­re ud­gjor­de en trus­sel. An­gre­bet var af­vær­get, yder­li­ge­re skud var ik­ke nød­ven­digt. «

Der af­si­ges skyld­ken­del­se i sa­gen den 16. april klok­ken 9.30.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.