Knap en mil­li­on vil ha­ve et Ap­ple- ur

BT - - NYHEDER -

Ap­ple har få­et om­kring 957.000 ame­ri­kan­ske be­stil­lin­ger på sit nye Wat­chs­mar­tur, og de to tred­je­de­le går ef­ter den bil­lig­ste mo­del.

Det an­slår ana­ly­se­fir­ma­et Sli­ce In­tel­li­gen­ce, ef­ter at det me­get om­tal­te arm­båndsur, som kan kob­les trå­d­løst sam­men med de ny­e­ste iPho­ne- te­le­fo­ner, i fre­dags kun­ne be­ses og prø­ves i Ap­ple- bu­tik­ker ver­den over, men først kan kø­bes fra 24. april. An­dre ur­model­ler fra den ame­ri­kan­ske it- gi­gant vil først kun­ne kø­bes til som­mer og sta­dig kun i vis­se lan- de, som Dan­mark ik­ke er iblandt.

Man­ge lag­de vej­en for­bi Ap­ple- bu­tik­ker­ne, der var slet ik­ke kø­er i den stør­rel­se, som tid­li­ge­re Ap­ple­pro­duk­ter har truk­ket. Kø­ber­ne kan kom­me til at ven­te mindst en må­ned, før de får de­res ur. Iføl­ge Ap­ples eget net­sted næv­nes ju­ni som le­ve­rings­tid for nog­le ur­model­ler, mens an­dre har fi­re- seks ugers le­ve­rings­tid.

Iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters har de før­ste al­le­re­de sat de ik­ke- le­ve­re­de Ap­ple- ure til salg på net­auk­tions­ste­det eBay i hå- bet om at kun­ne tje­ne nog­le hur­ti­ge pen­ge, så snart de selv mod­ta­ger de be­stil­te ure. Ure­ne kan bru­ges til at læ­se e- mail på, lyt­te til mu­sik og til at mod­ta­ge opkald el­ler selv rin­ge op, når det er trå­d­løst koblet sam­men med iPho­ne- te­le­fo­nen. Sli­ce In­tel­li­gen­ces tal stam­mer fra 9.080 on­li­ne­kø­be­re, som har ind­vil­li­get i, at de­res ind­bak­ke over­vå­ges for e- mail­kvit­te­rin­ger. Hver kø­ber har i gen­nem­snit be­stilt 1,3 ur og brugt 503,83 dol­lar el­ler 3.500 kro­ner. Om­kring 62 pro­cent har købt den bil­lig­ste Sport- mo­del.

I Ap­ple- bu­tik­ker ver­den over kun­ne man fra i fre­dags se og prø­ve de nye Ap­ple- ure, som ik­ke vil kun­ne kø­bes i Dan­mark. Man­ge lag­de vej­en for­bi - her i Pa­lo Alto i Ca­li­for­ni­en - men ik­ke i de kø­mæng­der, som tid­li­ge­re Ap­plelan­ce­rin­ger har med­ført. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.