THOR­NINGS ST

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fejre­de i går Hel­le Thor­ning- Sch­midts før­ste t

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

JU­BILÆUM

’ Nog­le ta­ger det tungt, an­dre tar- det- let­te­re’, stod der på ly­kønsk­nings­kor­tet ved den tar­te­let- tang, som Hel­le Thor­ningS­ch­midt fik i ju­bilæums­ga­ve fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne på Fyn.

Og over­borg­me­ster Frank Jensen, fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don og den ra­di­ka­le le­der Mor­ten Øster­gaard frem­hæ­ve­de da og­så al­le Hel­le Thor­ning- Sch­midts go­de hu­mør i de­res ta­ler ved ju­bilæums­re­cep­tio­nen på Chri­sti­ans­borg man­dag. Ik­ke for­di hun ta­ger let på tin­ge­ne, men for­di hun har be­va­ret si­ne stand­punk­ter og sit go­de hu­mør gen­nem al­le ti år.

Frank Jensen for­tal­te bl. a., at den dan­ske san­ge­r­in­de Maria Key har skre­vet en sang om ham og Thor­ning. San­gen hed­der ’ Frank’ og er in­spi­re­ret af kam­pen om for­mand­spo­sten hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i 2005, hvor Thor­ning vandt over Frank Jensen.

» Sid­ste linje i san­gen ly­der: ’ Svend Auken kig­ger li­geud og si­ger, at al­ting er som før’. Det er jeg nu ret sik­ker på, at han ik­ke sag­de, da du bad ham om at ud­fyl­de et kom­pe­ten­ce­ske­ma for­ud for en me­d­ar­bej­der­sam­ta­le, « sag­de Frank Jensen, der med­gav, at set i baks­pej­let var Hel­le den helt rig­ti­ge vin­der af for­mandsval­get til­ba­ge i 2005.

» Du kom­mer til at stå som en af par­tiets mar­kan­te skik­kel­ser med smit­ten­de hu­mør. I po­li­tik og sær­ligt i mod­gang er det helt es­sen­ti­elt. Det be­ty­der, at du har be­va­ret tro­en på det, du gør. Du er ble­vet dømt ude så man­ge gan­ge i den her valg­pe­ri­o­de, men al­li­ge­vel står vi her og fejrer dig tæt på et valg og kan se, at smi­le­ne stiv­ner i blå blok. De blå knæ skæl­ver, « sag­de Frank Jensen, der og­så er næst­for­mand i par­ti­et.

Mor og dat­ter med til fest

Hel­le Thor­ning- Sch­midt an­kom selv i ly­se­gul sil­ke­blu­se, sort skind­ne­der­del og med et stort smil til sin re­cep­tion sam­men med sin mand Step­hen Kin­no­ck og de­res yng­ste dat­ter, Camilla. Hel­le Thor­nings mor, der har væ­ret et sik­kert hol­de­punkt for fa­mi­li­en gen­nem al­le ti år, var der og­så. Men hun holdt sig i bag­grun­den sam­men med den øv­ri­ge fa­mi­lie og hav­de ik­ke lyst til at kom­men­te­re dat­te­rens ju­bilæum.

» Nej, det må du snak­ke med Hel­le om, « sag­de hun.

Den ra­di­ka­le le­der Mor­ten Øster­gaard frem­hæ­ve­de, at re­ge­rings­sam­ar­bej­det ef­ter hans op­fat­tel­se hver­ken væ­ret ’ en tra­ge­die el­ler et lyst­spil’.

» Jeg tror, det var Lyk­ke­toft, der en­gang sag­de, at ’ De Ra­di­ka­le er så klo­ge, men vi er så man­ge’. Jeg har in­di­mel­lem væ­ret be­kym­ret for, om ’ man­ge’ nu og­så var man­ge nok, men det er no­get, vi får syn for i den nær­me­ste frem­tid. Dan­mark skal vi­de­re, det skal du ik­ke. Du skal bli­ve, hvor du er, « sag­de Mor­ten Øster­gaard, der hå­be­de på, at Thor­ning og­så kom­mer til at fejre ti år som stats­mi­ni­ster i Dan­mark.

Se­je Thor­ning

Af de gæ­ster, BT tal­te med un­der re­cep­tio­nen, valg­te de fle­ste for­skel­li­ge af­skyg­nin­ger af or­det ’ sej’ som det, der bedst ka­rak­te­ri­se­rer Hel­le Thor­ning- Sch­midt som par­ti­for­mand.

Und­ta­gen by- og bo­lig­mi­ni­ster Car­sten Han­sen, der er for­mand for par­tiets ven­stre­fløj. Han me­ner, at ord som ’ ar­bejd­s­om, flit­tig og ved­hol­den­de’ bedst be­skri­ver par­ti­for­man­den.

» Jeg har kendt hen­de gen­nem 20 år ef­ter­hån­den, og det er det bil­le­de, jeg har af hen­de i dag. Jeg mød­te hen­de før­ste gang, hvor hun skul­le hol­de ta­le, da hun stil­le­de op som kan­di­dat til Eu­ro­pa- Par­la­men­tet, og se­ne­re på et ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de. Jeg op­fat­te­de hen­de klart som et af de nye, un­ge ta­len­ter, « si­ger Car­sten Han­sen.

Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don for­tal­te, at Thor­ning hav­de ta­get man­ge kug­ler for an­dre i par­ti­et, og må­ske og­så for man­ge.

» Du har for­stå­et, hvor vig­tigt det er at til­gi­ve, og du har sam­let par­ti­et. Og når væl­ger­ne skal stem­me, mon så ik­ke de fle­ste vil fo­re­træk­ke hen­de med de lan­ge se­je, ben i ste­det for ham med de kor­te gum­mi­ben, « sag­de Bjar­ne Cory­don.

Ud­over tar­te­let- tan­gen bug­ne­de ga­ve­bor­det med vin, blom­ster, bø­ger og kon­cert­bil­let­ter. Nå ja, og en en­kelt hop­ti­mist hav­de og­så sne­get sig ind. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF) med­brag­te en sym­bolsk Dong- ak­tie i ga­ve.

TIRS­DAG 14. APRIL 2015

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF) hav­de ta­get en ’ Dong’- ak­tie med til Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.