K over­ve­jer fin­te De Kon­ser­va­ti­ve over­ve­jer ef­ter en even­tu­el bor­ger­lig valgsejr at la­de even­tu­el­le mi­ni­strer træ­de ud af Fol­ke­tin­get og der­ef­ter ind­kal­de sup­ple­an­ter

BT - - NYHEDER - Chris Kjær Jes­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PO­LI­TIK

De Kon­ser­va­ti­ve bli­ver nu kri­ti­se­ret kraf­tigt af fle­re par­ti­er på Chri­sti­ans­borg for at væ­re langt in­de i over­vej­el­ser­ne om at bru­ge ud­skæld­te me­to­der for at kom­me ind i mi­ni­ster­bi­ler­ne ef­ter det kom­men­de fol­ke­tings­valg.

I da­gens Ber­ling­s­ke frem­sæt­ter den kon­ser­va­ti­ve le­der Sø­ren Pa­pe Poul­sen, tre ul­ti­ma­ti­ve krav for at ind­gå i en even­tu­el bor­ger­lig re­ge­ring ef­ter val­get.

I in­ter­viewet for­kla­rer han, at par­ti­et over­ve­jer at fin­de de kon­ser­va­ti­ve mi­ni­ste­rem­ner blandt par­tiets fol­ke­tings­med­lem­mer ef­ter val­get, som her­ef­ter ned­læg­ger de­res man­da­ter og over­la­der plad­sen til de Kkan­di­da­ter, som el­lers ik­ke fik nok stem­mer til at kom­me i Fol­ke­tin­get.

På grund af De Kon­ser­va­ti­ves la­ve til­slut­ning i me­nings­må­lin­ger­ne kan det nem­lig bli­ve svært for par­ti­et at op­nå til­stræk­ke­ligt med man­da­ter til bå­de at be­sæt­te mi­ni­ster­poster­ne og pas­se det dag­li­ge ar­bej­de i Fol­ke­tin­get.

En lig­nen­de mo­del har før væ­ret af­prø­vet af De Ra­di­ka­le med Poul Nyrup Ras­mus­sen ( S) som stats­mi­ni­ster i 1990er­ne.

Men me­to­den er og­så ble­vet kri­ti­se­ret, for­di sta­ten får øge­de lønud­gif­ter, og for­di væl­ger­ne ik­ke bli­ver re­præ­sen­te­ret i Fol­ke­tin­get af de po­li­ti­ke­re, som har få­et flest stem­mer. Tid­li­ge­re K- le­der Hans En­gell be­skyld­te til­ba­ge i 1997 De Ra­di­ka­le for at ’ sny­de sig’ til ek­stra plad­ser i Fol­ke­tin­get.

En cen­tral kon­ser­va­tiv kil­de har tid­li­ge­re for­kla­ret Ber­ling­s­ke, at par­ti­et over­ve­jer at la­de even­tu­el­le kon­ser­va­ti­ve mi­ni­stre træ­de ud af Fol­ke­tin­get og der­ef­ter ind­kal­de sup­ple­an­ter til fol­ke­tings­grup­pen.

Di­rek­te ads­purgt, om De Kon­ser­va­ti­ve over­ve­jer net­op det, sva­rer Sø­ren Pa­pe, at » vi har man­ge over­vej­el­ser, og dem gør vi en­de­ligt op, når vi ser, hvad re­ge­rings­grund­la­get er. Vi har ik­ke af­kla­ret no­get i den ret­ning, som du spør­ger til, men vi har selv­føl­ge­lig dis­ku­te­ret det. «

’ Tøm­mer statskas­sen’

Der­u­d­over øn­sker han ik­ke at ta­le om em­net på den­ne si­de af val­get.

En­heds­li­stens med­lem af Fol­ke­tin­gets Præ­si­di­um Per Clau­sen er for­tør­net over De Kon­ser­va­ti­ve over­vej­el­ser, for­di sta­ten får ek­straud­gif­ter til løn­nin­ger.

» Det lug­ter langt væk af, at man tøm­mer statskas­sen for at lø­se et in­ter­nt par­ti­pro­blem. Jeg kan ik­ke for­stå, hvor­dan det skul­le flug­te med De Kon­ser­va­ti­ves næ­rig­heds­prin­cip over for de øko­no­misk dår­ligst stil­le­de i lan­det. Men det er selv­føl­ge­lig no­get an­det, når det er vel­løn­ne­de kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­med­lem- mer, « si­ger Per Clau­sen, som og­så me­ner, at det er et de­mo­kra­tisk pro­blem, at Pa­pe først ef­ter val­get vil for­tæl­le, om par­ti­et har tænkt sig at be­nyt­te sig af me­to­den.

» Selv­føl­ge­lig skal man si­ge det in­den val­get, hvis det er en mu­lig­hed. Hvis man har tænkt sig at gø­re det og hol­der det skjult for væl­ger­ne, så er det væl­ger­bed­rag, « si­ger han.

Dansk Fol­ke­par­tis le­der, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, me­ner og­så, at det vil væ­re et de­mo­kra­tisk pro­blem, hvis De Kon­ser­va­ti­ve be­nyt­ter sig af mo­del­len med at ind­kal­de re­ser­ver.

» Jeg sy­nes grund­læg­gen­de, det er for­kert at gø­re fol­ke­tings­med­lem­mer til mi­ni­stre og så få nog­le an­dre ind. Man spe­ku­le­rer i vir­ke­lig­he­den i, hvor­dan man kan få par­ti­et til at sy­ne stør­re, end det i vir­ke­lig­he­den er, « si­ger han.

TIRS­DAG 14. APRIL 2015

Sø­ren Pa­pe over­ve­jer at ind­kal­de re­ser­ver til Fol­ke­tin­get. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.