HIL­LARY CLIN – fra ’ Bor­gen’ til frækt un­der­tøj Hil­lary el­sker ...

BT - - NYHEDER - TV?

Hun har i de se­ne­ste år nævnt to tv- se­ri­er som si­ne fa­vo­rit­ter: ’ Love it or List it’, som er et re­a­li­tys­how om men­ne­sker på bo­li­gj­agt.

Og ’ Bor­gen’. » Jeg har li­ge op­da­get en fan­ta­stisk se­rie om en kvin­de, som bli­ver valgt som stats­mi­ni­ster i Dan­mark, « sag­de hun i sid­ste må­ned.

Sport?

» Jeg el­sker at svøm­me. Svøm­ning er ab­so­lut min fa­vo­ritsport. «

Film?

Som barn el­ske­de hun ’ Trold­man­den fra Oz’. Som ung el­ske­de hun ’ Ca­sablan­ca’, og hun er dit­to be­gej­stret for ’ Out of Afri­ca’.

Mu­sik?

Be­at­les, Rol­ling Sto­nes, The Who og Do­ors. Skal hun slap­pe af, lyt­ter hun til klas­sisk.

Mad?

Hun blev i et in­ter­view bedt om at frem­hæ­ve mad, der min­de­de hen­de om barn­dom­men, og hun nævn­te en bur­ger med grøn­ne oli­ven fra et græsk ca­fe­te­ria i na­bo­la­get i Il­li­nois. I Det Hvi­de Hus var hun til ve­ge­ta­ri­ske bur­ge­re som mel­lem­må­l­tid, og hvis hun er ale­ne hjem­me, spi­ser hun nu hum­mus, ba­ba gha­nouj og ta­boul­leh. Hen­des smag min­der os om, at hun ik­ke er en vår hare. Hun er 67 år og vok­se­de op med Ju­dy Gar­land- fi lm og 1960er mu­sik. Men hun for­sø­ger at føl­ge med ti­den – med Net­fl ix og et­nisk mad.

David Bro­ck:

Han var i 1990er­ne kon­ser­va­tiv hitman mod Hil­lary. Nu for­try­der han og støt­ter hen­de og har etab­le­ret et proHil­lary net­værk: » Jeg vil gø­re hen­de til præ­si­dent. « Mens ha­det til Cl­in­ton er en­si­digt, er kær­lig­he­den man­ge­si­det. Kis­sin­ger be­trag­ter hen­der som en hård ba­nan og en god le­der, Buff ett ser hen­de som en tra­di­tio­nel, midtsø­gen­de de­mo­krat, og Bro­ck op­fat­ter hen­de som et sik­kert bol­værk mod høj­re­fl øj­en.

KAN­DI­DA­TEN

Poul Høi

I sep­tem­ber 2014 fød­te Chel­sea Cl­in­ton en dat­ter, og Hil­lary og Bill Cl­in­ton blev bedste­for­æl­dre. Ru­pert Mur­do­chs tabloi­da­vis New York Post brug­te an­led­nin­gen til end­nu et an­greb. Avi­sens forside var et bil­le­de af Hil­lary og Bill Cl­in­ton sam­men med de­res lil­le bar­ne­barn. Man­chet­ten lød: ’ End­nu en ven­stre­o­ri­en­te­ret vr­æle­ba­by til Cl­in­ton’ og sel­ve ver­sal­ru­brik­ken lød ’ Par­ty Poo­per’, som er et spil på et ame­ri­kansk ud­tryk, der i den­ne sam­men­hæng skal for­stås som om, bar­ne­bar­net har gjort i ble­en. Den ame­ri­kan­ske høj­re­fl øj ser rødt over Hil­lary Cl­in­ton; så­dan har det væ­ret si­den 1992, og ha­det er in­takt. Alt po­si­tivt og hjer­testyr­ken­de kan ven­des til det mod­sat­te. De fær­re­ste eks­per­ter og væl­ge­re vil ta­ge an­stød af hen­des vur­de­rin­ger, men hen­des li­ste over fejl­greb vil op­hid­se hi­sto­ri­ske re­vi­sio­ni­ster og til­hæn­ger­ne af ufejl­bar­lig pa­tri­o­tis­me.

TIRS­DAG 14. APRIL 2015

hoi@ ber­ling­s­ke. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.