Er hun til ven­stre el­ler høj­re …?

BT - - NYHEDER -

Hil­lary Cl­in­ton går ind til val­get med en stor de­mo­gra­fi sk for­del blandt kvin­der og yn­gre, en for­del, som – hvis den bli­ver mo­bi­li­se­ret – næ­sten ale­ne kan sik­re hen­de præ­si­dent­po­sten.

Hvor ven­stre­o­ri­en­te­ret er hun?

I en må­ling fo­re­ta­get over den tid, hun var med­lem af Se­na­tet, bli­ver hun pla­ce­ret som den 11. mest ven­stre­o­ri­en­te­re­de se­na­tor. Me­re ven­stre­o­ri­en­te­ret end Oba­ma og den se­ne­re vi­ce­præ­si­dent Joe Bi­den.

Hvor høj­re­o­ri­en­te­ret er hun?

Især i uden­rigs­po­li­tik­ken er hun me­re til høj­re end Oba­ma. Den tid­li­ge­re de­mo­kra­ti­ske for­svars­mi­ni­ster Leon Pa­net­ta skri­ver i si­ne erin­drin­ger, at han og Hil­lary Cl­in­ton al­le­re­de i 2012 kæm­pe­de for at be­væb­ne mo­de­ra­te sy­ri­ske an­ti- As­sad styr­ker, hun har sam­men­lig­net Pu­tins uden­rigs­po­li­tik med Hit­lers, og hun har et bed­re for­hold til Is­ra­els Ne­ta­ny­a­hu. En præ­si­dent Cl­in­ton vil i in­den­rigs­po­li­tik­ken fort­sæt­te og styr­ke Oba­mas pro­g­res­si­ve linje, mens hun i uden­rigs­po­li­tik­ken vil svin­ge me­re til høj­re. Han­non er po­li­tisk et ube­skre­vet blad, men de to an­dre er stjer­ne­valg – og ik­ke over­le­ve­rin­ger fra Bill Cl­in­tons kabinet. Mook kør­te se­ne­st de­mo­kra­ten Ter­ry McAuliff es kampag­ne i Vir­gi­nia i 2013. En ben­hård kampag­ne, som McAuliff vandt på Mooks stra­te­gi hen­vendt til ba­sen. Be­nen­sons må­lin­ger for Oba­ma i 2012 var spo­ton og sør­ge­de for, at Oba­ma kun­ne må­l­ret­te kampag­nen. At ame­ri­ka­ner­ne i snart 25 år har el­sket og ha­det Hil­lary Cl­in­ton og un­der­vejs lært stort set en­hver de­tal­je om hen­de. Som hun har sagt: » Hvis jeg vil ryd­de for­si­den, skift er jeg ba­re fri­su­re. « Ved det kom­men­de præ­si­dentvalg vil væl­ger­ne styk­ke de­tal­jer­ne sam­men til et bil­le­de af men­ne­sket og po­li­ti­ke­ren Hil­lary Cl­in­ton – og vur­de­re, om de kan se sig selv og en præ­si­dent i bil­le­det.

En kvin­de de­ler kli­s­ter­mær­ker ud. ’ Jeg er klar til Hil­lary’. Tid­li­ge­re præ­si­dent Bill Cl­in­ton og dat­te­ren Chel­sea støt­ter Hil­lary. Her lyt­ter de til hen­de i 2007. Her Bill og Hil­lary Cl­in­ton i 1992. De har væ­ret me­get igen­nem sam­men. Nu kan hun bli­ve USAs før­ste kvin­de­li­ge præ­si­dent. Hil­lary Cl­in­ton er nu of­fi­ci­elt præ­si­dent­kan­di­dat. Kvin­der­ne og de un­ge er vil­de med hen­de, og kan hun fast­hol­de dem, kan hun bli­ve den før­ste kvin­de­li­ge præ­si­dent i USA. Fo­to: Reu­ters og Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.