Bro- bom­mert ’ Tragi­ko­misk’

Fre­de­riks livvagt sig­tet for at kø­re over luk­ket bro

BT - - NYHEDER - Si­mon Andersen Ra­dio24­syv

KON­GE­HU­SET

En livvagt fra Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET) er nu ble­vet sig­tet i den op­sigtsvæk­ken­de sag om kron­prins Fre­de­rik, der to gan­ge i ja­nu­ar kør­te over Sto­re­bælts­bro­en - til trods for at den fa­ste for­bin­del­se var luk­ket på grund af storm.

Det be­kræf­ter Ni­els Raa­sted, ef­ter­forsk­nings­le­der i Den Uaf­hæn­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed i Aar­hus, der be­hand­ler sa­ger om po­li­ti­folks fejl og for­søm­mel­ser i tje­ne­sten.

» Jeg kan be­kræf­te, at vi har sig­tet en livvagt for over­træ­del­se af færds­els­lo­ven. Fle­re kom­men­ta­rer har jeg ik­ke, « si­ger Ni­els Raa­sted.

Be­tjen­ten fra PET er sig­tet for over­træ­del­se af færds­els­lo­vens pa­ra­graf fi­re, hvoraf det frem­går, at ’ tra­fi­kan­ter skal ef­ter­kom­me de an­vis­nin­ger for færds­len, som gi­ves ved færds­el­stav­ler, af­mærk­ning på kø­re­ba­ne el­ler cy­kel­sti, sig­na­lan­læg el­ler på an­den må­de’.

Hans for­se­el­se be­står gan­ske en­kelt i, at han og en an­den livvagt fra po­li­ti­et kør­te ef­ter Kron­prin­sen, da den kon­ge­li­ge bil med re­gi­stre- rings­num­mer Kro­ne 7 to gan­ge pas­se­re­de den luk­ke­de bro før­ste gang lør­dag den 17. ja­nu­ar. Det ske­te om ef­ter­mid­da­gen, da Kron­prin­sen skul­le til sports­gal­la i Her­ning, og igen sent på nat­ten til søn­dag, da bi­len med Kron­prin­sen og en føl­ge­bil fra Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste skul­le til­ba­ge mod Sjæl­land.

Un­dren og vre­de

Be­slut­nin­gen om at sig­te livvag­ten væk­ker un­dren og vre­de hos Po­li­ti­for­bun­det, der or­ga­ni­se­rer dan­ske po­li­ti­folk.

» Vi har et mo­nar­ki, og vi har be­slut­tet, at vi pas­ser på vo­res kon­ge­li­ge. Det be­ty­der, at livvag­ter­ne har én ene­ste op­ga­ve - at føl­ge Kron­prin­sen. Hvis han går, går livvag­ter­ne ef­ter ham, « si­ger Po­li­ti­for­bun­dets ad­vo­kat Tor­ben Koch, der re­præ­sen­te­rer livvag­ten.

» Hvis han svøm­mer, svøm­mer de ef­ter ham. Cyk­ler Kron­prin­sen, ja, så cyk­ler livvag­ter­ne ef­ter ham. I det­te til­fæl­de er livvag­ten kørt ef­ter Kron­prin­sens bil, gan­ske som han skal, og det er fuld­stæn­dig ab­surd, at livvag­ten nu er sig­tet for at pas­se sit ar­bej­de. Det er desvær­re ud­tryk for, at po­li­tik­la­ge­myn­dig­he­den mang­ler re­a­li­tets­sans, « si­ger ad­vo­ka­ten til Ra­dio24­syv.

Tor­ben Koch fin­der det ’ helt ufor­stå­e­ligt’, at den livvagt, der ’ blot pas­se­de sit job, nem­lig til en­hver tid og un­der et­hvert for­hold at føl­ge Kron- prin­sen’, nu bli­ver sig­tet og mu­lig­vis straf­fet.

Kron­prin­sen, hvis bil blev ført af en chauf­før, blev i beg­ge til­fæl­de ledt for­bi de lan­ge kø­er af bi­ler, der ven­te­de ved den storm­luk­ke­de Sto­re- bælts­bro og fik af sik­ker­heds­år­sa­ger lov til at hol­de på bro­an­læg­get, for­an bom­me­ne - men i beg­ge til­fæl­de valg­te bi­lens chauf­før ef­ter et kort op­hold at kø­re vi­de­re over broen, og PET- bi­len med de to livvag­ter ’ gjor­de in­tet an­det end at føl­ge ef­ter’, si­ger ad­vo­kat Tor­ben Koch.

Gjor­de hvad han skul­le

» Fo­re­stil dig, at livvag­ten var ble­vet hol­den­de, for­di han ik­ke vil­le kø­re over for rødt, og at der så var sket Kron­prin­sen no­get. Så vil­le der vir­ke­lig væ­re grund til at ret­te kri­tik mod ham. Livvag­ten har gjort præ­cis, hvad han skal og er in­stru­e­ret om: Han skal føl­ge Kron­prin­sen, uan­set hvad der sker. Hvis livvag­ten hav­de und­ladt at kø­re ef­ter Kron­prin­sen, vil­le han ha­ve gjort sig skyl­dig i pligt­for­søm­mel­se, « si­ger ad­vo­kat Tor­ben Koch.

Mens PET- livvag­ten er bå­de af­hørt og sig­tet, har myn­dig­he­der­ne an­gi­ve­ligt in­tet fo­re­ta­get sig over for Kron­prin­sens chauf­før, der i beg­ge til­fæl­de valg­te at kø­re over broen, ef­ter­fulgt af livvag­ter­ne. Det er så­le­des sta­dig ik­ke klart, om det var Kron­prin­sen, der gav chauf­før­en or­dre til at pas­se­re broen, el­ler om chauf­før­en tog den be­slut­ning på egen hånd.

Det er fuld­stæn­dig ho­ved­rysten­de og tragi­ko­misk.

Det me­ner Po­li­ti­for­bun­dets for­mand Claus Ox­feldt, der ik­ke kan be­gri­be, hvor­dan er PET- vagt kan bli­ve sig­tet for at pas­se sit job.

» Jeg ta­ger mig til ho­ve­d­et over den­ne sig­tel­se. PET- vag­ter­ne er sat til at pas­se på en VIP, som i det­te til­fæl­de er Kron­prin­sen. Det er de­res op­ga­ve at gå gen­nem ild og vand, og der­for er jeg fuld­stæn­dig ufor­stå­en­de over for, at vag­ten kan sig­tes, « si­ger han.

» Der er jo ta­le om en form for ud­ryk­nings­kør­sel, uden at jeg ken­der de nær­me­re om­stæn­dig­he­der, og der­for er jeg vir­ke­lig over­ra­sket over, at en PET- livvagt kan sig­tes, « si­ger Claus Ox­feldt.

» Selv­føl­ge­lig skal po­li­ti­et føl­ge loven, men hvis man skal sam­men­lig­ne, så er det og­så vold, når po­li­ti­et la­ver magt­an­ven­del­ser. Hvad bli­ver det næ­ste? Er det over­træ­del­se af vå­ben­loven, når po­li­ti­et bæ­rer vå­ben? Det er så langt ude, at det ef­ter­hån­den er ko­misk. «

Kron­prins Fre­de­riks smut­tur over den luk­ke­de sto­re­bælts­bro får nu føl­ger for hans livvagt. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.