Fik sk­lero­se og løb 366 ma­ra­ton­løb på et år

BT - - NYHEDER - Fred@ bt. dk

LØB

Hjem­me hos An­net­te Fredskov i Næst­ved står et me­talskilt på en kom­mo­de med slo­ga­net ’ What do­esn’t kill you will on­ly ma­ke you stron­ger’.

Hun har få­et det af en kvin­de­lig be­un­drer. Og fans har An­net­te Fredskov man­ge af.

» Jeg har al­drig mødt hen­de, men hun syn­tes, at tek­sten pas­se­de til mig. Det er jeg stolt over, « si­ger hun.

An­net­te Fredskov, 43, er ma­ra­ton­kvin­den, der løb 366 ma­ra­ton­løb på 365 da­ge og ind­skrev sig med flam­meskrift i ma­ra­ton­hi­sto­ri­en.

Da hun 14. juli 2013 pas­se­re­de mål­stre­gen ( dén dag løb hun to ma­ra­ton­løb), hav­de hun lø­bet 15.443 ki­lo­me­ter og slidt 20 par lø­be­sko op.

Hen­des unik­ke præ­sta­tion sæt­tes i re­lief af, at hun i 2009 fik di­ag­no­sen dis­se­mi­ne­ret sk­lero­se.

Hvis man nu tror, at An­net­te Fredskov har sat tempoet ned, kan man godt tro om.

Sam­men med tre an­dre lø­be­re sæt­ter hun 22. ju­ni fra Axelt­orv i Næst­ved kurs mod Champs- Élysées i Pa­ris. Pro­jek­tet er in­spi­re­ret af Team Ryn­ke­by, men her i lø­be­sko.

På 19 da­ge lø­ber hun 1.145 ki­lo­me­ter, sva­ren­de til godt 60 ki­lo­me­ter i snit om da­gen.

In­den da fejrer hun 24. maj ju­bilæum i Co­pen­ha­gen Ma­rat­hon. Det er hen­des ma­ra­ton­løb nr. 600. Hun løb sit før­ste i 2010 i Frank­furt.

Og in­den det hi­sto­ri­ske løb i dron­nin­gens by de­bu­te­rer hun 26. april i Dan­marks æld­ste halv­ma­ra­ton­løb, BT Halv­ma­rat­hon. Hen­des før­ste halv­ma­ra­ton si­den VM i Kø­ben­havn sid­ste år.

Styr­ker im­mun­for­svar

An­net­te Fredskov er en glad og pas­sio­ne­ret pi­ge med et lyst og po­si­tivt syn på til­væ­rel­sen. Hun lod sig ik­ke slå ud af di­ag­no­sen for fem år si­den.

» Vi be­stem­mer selv, hvor­dan vi kom­mer vi­de­re. Der er al­tid no­get po­si­tivt, og­så når det ser mør­ke­st ud. I ste­det for at væ­re ban­ge og syg be­slut­te­de jeg at le­ve li­vet og få det bed­ste ud af hver dag. Jeg le­ver et liv med glæ­de og livskva­li­tet. Jeg er ik­ke i tvivl om, at ma­ra­ton­lø­be­ne har hjul­pet mig. De har styr­ket mit im­mun­for­svar, « si­ger hun.

An­net­te Fredskov løb si­ne 366 ma­ra­ton­løb på et år med et gen­nem­snit på fi­re ti­mer og 58 mi­nut­ter. Hen­des bed­ste tid for de 42,195 ki­lo­me­ter er tre ti­mer og 36 mi­nut­ter.

Sid­ste år ud­send­te hun bo­gen ’ Ma­ra­ton­kvin­den’, den ut­ro­li­ge hi­sto­rie om de kræf­ter, et helt al­min­de­ligt men­ne­ske dy­best set be­sid­der, og hun er en me­get ef­ter­s­purgt fored­rags­hol­der.

Pe­ter Fred­berg

An­net­te Fredskov løb 366 ma­ra­ton­løb på et år og sled 20 par lø­be­sko op. Fo­to: Ul­rich Fredskov

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.