Hu­se­je­re er ble­vet ri­ge­re

Op­gø­rel­se vi­ser, at huspri­ser­ne er ste­get i ni ud af 11 lands­de­le

BT - - NYHEDER -

BO­LIG­MAR­KED

Når det reg­ner på præ­sten, dryp­per det på deg­nen. De sti­gen­de pri­ser på bo­lig­mar­ke­det er ik­ke læn­ge­re kun et kø­ben­hav­ner­fæ­no­men, men vin­der ind­pas i det me­ste i lan­det.

Det vi­ser be­reg­nin­ger, Re­al­kre­dit Dan­mark ( RD) har ud­ar­bej­det til Ber­ling­s­ke Bu­si­ness på bag­grund af Bo­ligsi­dens Mar­keds­in­deks for marts.

» Der har i den se­ne­ste tid væ­ret man­ge dis­kus­sio­ner om ri­si­ko­en for en frem­ti­dig pris­bob­le i især ho­ved­stads­om­rå­det, men i skyg­gen af det kan vi ro­ligt kon­klu­de­re, at bed­rin­gen på bo­lig­mar­ke­det i sti­gen­de grad vin­der ind­pas rundt om­kring i lan­det, « si­ger RD’s che­fø­ko­nom Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig.

Han er dyk­ket ned i de re­gio­na­le tal for pris­ud­vik­lin­gen, der vi­ser, at hu­se­ne i årets før­ste kvar­tal er ble­vet me­re værd end året før i ni ud af de 11 lands­de­le.

373.000 kr. i snit

Selv­om tal­le­ne vars­ler bed­re ti­der i det me­ste af lan­det, er det pri­mært pris­stig­nin­ger­ne i og om­kring ho­ved­stads­om­rå­det, der træk­ker lands­gen­nem­snit­tet op på 5,2 pct. Især Kø­ben­havn fort­sæt­ter him­mel­flug­ten med en stig­ning på knap 11 pct. det se­ne­ste år.

» Det sva­rer til en vær­di­stig­ning på he­le 373.000 kr. for et gen­nem­snit­ligt par­cel­hus på 140 kva­drat­me­ter. Der er i det he­le ta­get ta­le om so­li­de re­gio­na­le pris­stig­nin­ger i de ni lands­de­le, fra små 3 pct. i Nord­jyl­land og op til de 11 pct. i Kø­ben­havn, « si­ger che­fø­ko­no­men.

Mens Østsjæl­land, Kø­ben­havns Om­egn og Nord­s­jæl­land lig­ger i top, har Øst-, Syd- og Nord­jyl­land op­le­vet en me­re be­ske­den frem­gang. Kun i Ve­stjyl­land og på Born­holm er pri­ser­ne la­ve­re end året før. Især Born­holm træk­ker godt ned i gen­nem­snit­tet med et pris­fald på over 10 pct.

» Trods sti­gen­de form­kur­ve på bo­lig­mar­ke­det over det me­ste af lan­det er der end­nu ik­ke ta­le om et brud med de se­ne­ste års po­la­ri­se­ring­s­ten­den­ser. Det er sta­dig­væk de dy­re­ste bo­lig­om­rå­der, der har fø­rer­trøj­en på, « si­ger Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig.

Vind i sej­le­ne for al­le

Ses der ale­ne på ud­vik­lin­gen fra 4. kvar­tal 2014 til 1. kvar­tal 2015, har ti ud af 11 lands­de­le op­le­vet sti­gen­de huspri­ser.

Iføl­ge che­fø­ko­no­men skyl­des de sti­gen­de huspri­ser først og frem­mest de la­ve ren­ter. Sam­ti­dig er bo­lig­byr­den i man­ge om­rå­der af lan­det lav set i en hi­sto­risk kon­tekst.

» Det be­ty­der, at ad­gan­gen til bo­lig­mar­ke­det er re­la­tiv gun­stig for man­ge førs­te­gangs­kø­be­re, « si­ger Chri­sti­an Hil­ligsøe He­i­nig, der des­u­den pe­ger på den sti­gen­de be­skæf­ti­gel­se og stør­re øko­no­misk op­ti­mis­me blandt dan­sker­ne som vig­ti­ge pa­ra­me­tre for den po­si­ti­ve ud­vik­ling på bo­lig­mar­ke­det.

BNB

Hu­se­je­re i ni ud af 11 lands­de­le kan glæ­de sig over, at pri­ser­ne er ste­get de se­ne­ste år.

De blå søj­ler vi­ser pris­ud­vik­lin­gen i 1. kvar­tal 2015 - de rø­de søj­ler ud­vik­lin­gen det se­ne­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.