Vi­nyl­pla­der får de­res egen hitliste

BT - - NYHEDER -

STOR­BRI­TAN­NI­EN

Det er in­gen hem­me­lig­hed, at vi­nyl­pla­der over de se­ne­ste år har gjort co­me­ba­ck på mu­sik­mar­ke­det.

Nu ta­ger den bri­ti­ske mu­sik­bran­che kon­se­kven­sen af pladernes po­pu­la­ri­tet og op­ret­ter en hitliste kun for vi­nylal­bum, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Iføl­ge Of­fi­ci­al Charts Com­pa­ny, der sam­men­sæt­ter en ræk­ke of­fi­ci­el­le hit­li- ster, lan­ce­rer man vi­nyl- li­sten an­led­ning af den in­ter­na­tio­na­le Pla­de­for­ret­nings­dag, som bli­ver af­holdt i næ­ste we­e­kend.

Be­gi­ven­he­den er en hyl­dest til bå­de vi­nyl­pla­der og selv­stæn­di­ge pla­de­bu­tik­ker, som går mod strøm­men af strea­m­ing- og down­lo­adtje­ne­ster.

Sal­get af vi­nyl­pla­der i Stor­bri­tan­ni­en steg iføl­ge Reu­ters med 69 pro­cent i før­ste kvar­tal af 2015 i for­hold til sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.