Af­stum­pet agent

BT - - TV - ACTION

Som per­son­lig as­si­stent til en ame­ri­kan­ske am­bas­sa­dør Ben­ning­ton i Frank­rig le­ver den un­ge, vel­ko­or­di­ne­re­de Ja­mes Re­e­se ( Jo­nat­han Rhys Mey­ers) en mis­un­del­ses­vær­dig til­væ­rel­se i Pa­ris. Hans ar­bejds­byr­de er til at over­kom­me, og pri - vat kom­mer han sam­men med den smuk­ke og kær­li­ge Ca­ro­li­ne, som han er tæt på at for­love sig med. Men til trods for, at hans vel­ord­ne­de liv kø­rer på skin­ner, er hans drøm al­li­ge­vel at bru­ge me­re tid på sit hem­me­li­ge job som stiki­rend­dreng for CIA - al­ler­helst vil han skift e til en kar­ri­e­re som fuld­tidsa­gent og op- le­ve no­get rig­tigt action. Da han får til­bud om sin før­ste egent­li­ge mis­sion, ta­ger han imod den med kys­hånd. Det vil si­ge, li­ge til han mø­der sin nye part­ner, der er ble­vet an­holdt i luft han­v­nen. Spe­ci­al agent Char­lie Wax ( Jo­hn Tra­vol­ta) vi­ser sig at v ære en respekt­løs, sky­de­gal an­to­au­to- ri­tær småp­sy­ko­pat, der er ble­vet sendt til Pa­ris for at stand­se et plan­lagt ter­r­or­an­greb. Wax ta­ger Ja­mes med på en neg­le­bi­den­de tur gen-

Med­vir­ken­de: nem den pa­ri­si­ske un­der­ver­den, hvor li­ge­ne snart be­gyn­der at ho­be sig op med cho­ke­ren­de hast … ( 6’ eren)

Spe­ci­al agent Char­lie Wax ( Jo­hn Tra­vol­ta) vi­ser sig at væ­re en respekt­løs, sky­de­gal småp­sy­ko­pat, der er ble­vet sendt til Pa­ris for at stand­se et plan­lagt ter­r­or­an­greb. Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.