RØG UD FOR AT AM­ME I BY­RÅD

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 41 år si­den 1974

LØVEN 22.07 - 22.08 Du har al den kr­udt og ener­gi, som skal til for at du kan gø­re det, som du har lyst til i dag. Dog skal du ik­ke reg­ne med de an­dres hjælp. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Uan­set om du er i et for­hold el­ler ej, så er det vig­tigt, at du og­så hu­sker at ny­de. Du kan let ha­ve det med at væ­re der for me­get for an­dre. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Ud­land, rej­ser el­ler in­ter­es­ser derom­kring er ak­tu­elt. Du gør no­get godt for en an­den, som gi­ver dig ti­fol­digt igen. Da­gen er ro­man­tisk. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det er ik­ke man­ge, som kan kla­re så me­get som du. Det be­ty der dog ik­ke, at du skal kla­re det he­le. Husk at man godt må be­de an­dre om hjælp. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det er in­gen grund til la­de dig stres­se, hvil­ket let kan ske i dag. Det er en god idé at be­de di­ne nær­me­ste om hjælp til di­ne op­ga­ver. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er i vil­dre­de med hen­syn til, hvor­dan du skal for­hol­de dig til en per­son. Du går med tan­ker om nye pla­ner for frem­ti­den. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du er i dit ro­man­ti­ske hjør­ne, hvor du kun ser det, du vil se. Du er i dit gav­mil­de hjør­ne, og du kan let kom­me til at kø­be me­re, end du har råd til. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er me­re uro i luft en end godt er. Det bed­ste, du kan gø­re ved det, er, at be­va­re dig selv og di­ne me­nin­ger, og la­de de an­dre stres­se rundt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**

12). ( Svær 22). ( Mid­del 37). ( Nem

- Med­lem af Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion Ti­ne Sch­me­des bort­vi­ses, da hun am­mer sit barn un­der et mø­de i Bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen.

Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.