’ Et so­le­klart rø

Bøl­ger­ne gik højt på sta­dion i Sil­ke­borg og på de so­ci­a­le me­di­er ta­ck­ling, der ko­ste­de An­dreas Cornelius en bræk­ket an­kel

BT - - SPORTEN - KORT­SLUT­NING Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ spor­ten. dk Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Det gav et gys på Sil­ke­borg Sta­dion og for­ment­lig og­så bag tvskær­me­ne i de dan­ske hjem, da FC Kø­ben­havns An­dreas Cornelius eft er lidt over en halv ti­mes spil af Su­per­liga- kam­pen mod Sil­ke­borg i aft es gik i græs­set eft er en grim ta­ck­ling af Den­nis Fl­in­ta.

En ta­ck­ling, der ko­ste­de den 22- åri­ge an­gri­ber en bræk­ket an­kel, men kun blev tak­se­ret til gult kort af kam­pens dom­mer, Mads- Kri­stof­fer Kri­stoff er­sen.

Den ken­del­se var FC Kø­ben­havn- ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken langt­fra til­freds med eft er kam­pen.

» Jeg bli­ver for­ban­det. Det er et so­le­klart rødt kort, for det er en svi­ne­streg uden li­ge. Han ( Den­nis Fl­in­ta, red.) kom­mer med næ­sten strakt ben, « lød det fra Stå­le Sol­bak­ken til TV3 Sport 1.

Over for BTs ud­send­te repor­ter lag­de nord­man­den ik­ke skjul på, at han og spil­ler­ne var på­vir­ke­de af Cornelius’ al­vor­li­ge ska­de.

» Det er umu­ligt at si­ge no­get om, hvor­når An­dreas Cornelius er klar til at spil­le fod­bold igen. Én ting er til gen­gæld 100 pro­cent sik­kert: Det der er sket er for­fær­de­ligt. Vi fø­rer 2- 0 eft er de før­ste 45 mi­nut­ter. Men den snak jeg hav­de med spil­ler­ne i pau­sen var van­ske­lig. Vi var al­le me­get på­vir­ke­de af uhel­det. «

Hæn­der­ligt uheld

Sil­ke­borg- træ­ner Kim Poul­sen men­te dog ik­ke, Fl­in­tas ta­ck­ling var til me­re end gult:

» Jeg sy­nes ik­ke, at Den­nis Fl­in­ta går for hårdt til An­dreas Cornelius. Er der da no­gen, der si­ger det? Set fra min syns­vin­kel var der ta­le om et hæn­de­ligt uheld. «

Kim Poul­sen fi k eft er kam­pen op­bak­ning fra BTs Su­per­liga- eks­pert, Pe­ter Sø­ren­sen.

» Jeg sy­nes ik­ke, det var så vildt, men det var et groft fris­park med et me­get grimt ud­fald. Den er helt sik­kert til gult kort, for han kom­mer me­get for sent, men på mig vir­ker det ik­ke som om, det var hen­syns­løst af Fl­in­ta. Det er me­get klod­set la­vet, og så kom­mer han ulyks­a­ge- ligt til at ram­me Cornelius, så han brækker an­k­len, « si­ger Pe­ter Sø­ren­sen.

Tid­li­ge­re top­dom­mer Jan Hald for­står godt Mads- Kri­stoff er Kri­stoff er­sens be­slut­ning.

» Jeg vil si­ge, den er i en gråzo­ne. Man bli­ver nødt til at se bort fra ska­dens om­fang. Jeg kan godt for­stå, han kun gi­ver ad­var­sel, for han ser den ik­ke fra den rig­ti­ge vin­kel. Han ser den ik­ke fra yder­si­den, som al­le os an­dre, « si­ger Jan Hald, der stop­pe­de sin dom­mer­kar­ri­e­re i 2001, men sta­dig føl­ger dansk fod­bold tæt.

Skal så­dan en vold­som stem­pling ik­ke al­tid gi­ve rødt?

» Det skal den ik­ke al­tid. Den skal gi­ve rødt, hvis spil­le­ren kom­mer med unø­dig hård kraft uden hen­syn­ta­gen. El­lers er det et benspænd med fa­re for mod­spil­le­ren. Man kan kal­de det far­ligt spil, « si­ger Jan

TIRS­DAG 14. APRIL 2015 Hald, der dog ik­ke er i tvivl om, at Mads- Kri­stoff er Kri­stoff er­sen vil­le ha­ve he­vet det rø­de kort op af lommen, hvis han hav­de stå­et i den rig­ti­ge vin­kel.

» Så hav­de han gi­vet rødt. «

Fan­toms­mer­ter

Og­så fl ere af Cornelius’ og Fl­in­tas kol­le­ger fra Su­per­liga­en meld­te sig på ba­nen eft er episo­den.

» Hvor­dan kan det ik­ke væ­re et rødt kort?? Til grin in­tet min­dre ( eft er­fulgt af to vre­de smileys, red.) Hå­ber på det bed­ste Cor­ner, « skrev FCKs Ni­co­lai Jør­gen­sen på Twit­ter.

Ta­ck­lin­gen fi k li­ge­frem Tom­my Be­ch­mann til at fø­le fan­toms­mer­ter .

» Kan det pas­se, at Fl­in­ta ik­ke fi k gult? Den var jo mør­ke­rød!!!! Fik ondt i fo­den ba­re ved at kig­ge på det!! « , skrev Søn­derjy­ske- an­gri­be­ren på Twit­ter.

An­dreas Cornelius skri­ger af smer­te ef­ter at ha­ve bræk­ket an­k­len. Fo­to: Bo Am­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.