Ødt kort’

Eft er Den­nis Fl­in­tas grim­me

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TTIIRRSSDDAAGG 1 41.4 A. PARPILR 2IL0 125015

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE U21- land­stræ­ner Jess Thorup be­fandt sig i Tys­kland, hvor han be­sø­ger em­ner til EM- trup­pen da nyhe­den om An­dreas Cornelius’ bræk­ke­de an­kel tik­ke­de ind. Kort eft er så han de bil­le­der, der med 99 pro­cents sik­ker­hed be­ty der, at U21lands­hol­det må und­væ­re sin stær­ke­ste an­gri­ber, når EM- slut­run­den af­vik­les i Tjek­ki­et i ju­ni.

» Det var fryg­te­li­ge bil­le­der. Det sen­der kul­de­gys­nin­ger gen­nem krop­pen og gi­ver én lyst til at ta­ge ho­ve­d­et væk. Man kan næ­sten for­nem­me smer­ten, når man kig­ger på de bil­le­der. Det var hårdt at se på, « si­ger Jess Thorup.

Et svæk­ket U21- lands­hold

U21- land­stræ­ne­ren tø­ver ik­ke med at kal­de et U21lands­hold uden An­dreas Cornelius for et svæk­ket lands­hold.

» Selv­føl­ge­lig er det det. Vi så jo se­ne­st i test­kam­pen mod USA, at Cornelius score­de et fan­ta­stisk fl ot mål. Jeg tror, der var man­ge, der hav­de sto­re for­vent­nin­ger til Cornelius og U21- lands­hol­det. Det bli­ver der så ik­ke no­get af i den­ne om­gang, og det er synd for beg­ge par­ter. Jeg tror da, at Cornelius hav­de sto­re for­vent­nin­ger til at vi­se sig frem på den sto­re sce­ne, li­ge­som vi så frem til at få Cornelius med på U21- lands­hol­det. «

Hvad er al­ter­na­ti­vet Cornelius?

» Hvis vi kig­ger uden at sæt­te dem i pri­o­ri­te­ret ræk­ke­føl­ge er det vel Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen ( Ran­ders), Ken­neth Zo­ho­re ( OB) og Emil Berg­gre­en ( Ein­tra­cht Brauns­chweig), der har væ­ret in­de om­kring hol­det, hvis vi ta­ler de­ci­de­ret ’ 9’ ere’. Så det er vel dem, der står li­ge for. Men der er og­så fl ere, der by­der sig til. Men så langt er jeg ik­ke nå­et i mi­ne tan­ker end­nu. «

Dan­mark er hav­net i EM­slut­run­dens Grup­pe A, hvor mod­stan­der­ne hed­der Tjek­ki­et, Tys­kland og Ser­bi­en.

til

jo­hp@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.