’ SYND FOR C

Hold­kam­me­ra­ter­ne hav­de ondt af FCKan­gri­be­ren, der bræk­ke­de an­k­len mod Sil­ke­borg og nu går en lang pau­se i mø­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UHELD Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Av, av, av!

FC Kø­ben­havn- an­gri­be­ren An­dreas Cornelius vred sig i smer­te, eft er Sil­ke­borg- ba­ck­en Den­nis Fl­in­ta i Su­per­liga­kam­pen i aft es hav­de bræk­ket hans ven­stre an­kel.

» Uhel­det er hårdt for FCK. Vi kom­mer til at mang­le hans kom­pe­ten­cer. Men det er end­nu hår­de­re for An­dreas. Det er vir­ke­lig synd for ham. Jeg er dog sten­sik­ker på, at han hur­tigt kæm­per sig til­ba­ge til fod­bold­ba­nen igen. Hans psy­ke er stær­ke­re end de fl estes. Er der no­gen, der kan kla­re en ned­t­ur som den­ne, er det An­dreas, « sag­de FCK- træ­ner Stå­le Sol­bak­ken eft er kam­pen, som hans trop­per vandt sten­sik­kert 4- 0.

Straks eft er uhel­det blev An­dreas Cornelius i am­bu­lan­ce kørt til ho­spi­ta­let i Aar­hus.

» Det er end­nu for tid­ligt at si­ge no­get om, hvor slemt brud­det er, og før han skal ope­re­res i en­ten Aar­hus el­ler Kø­ben­havn, skal an­k­len scan­nes, « sag­de FCK- læ­gen Anders Bo­e­sen.

Nær­mest i chok

Han ledsa­ge­de An­dreas Cornelius fra ba­nen til om­klæd­nin­grum­met.

» An­dreas var jo nær­mest i chok. Smer­ter­ne var vold­som­me. Der­for valg­te vi at pla­ce­re en ilt­ma­ske på hans ho­ved, så han kun­ne bli­ve be­ro­li­get, « sag­de Anders Bo­e­sen.

Eft er kam­pen valg­te FCKpro­fi len Thomas Dela­ney, der var ble­vet til­delt en pas­siv rol­le som bæn­ke­var­mer, for­di FCK al­le­re­de tors­dag spil­ler po­kal­se­mi­fi na­le mod Es­b­jerg, at kal­de Den­nis Fl­in­ta for én af Superligaens mest hårdt spil­len­de ak­tø­rer.

» An­der­le­des kan det ik­ke væ­re, når man brækker be­net på en kol­le­ga. For mit eget ved­kom­men­de har jeg selv væ­ret tæt på at bli­ve ska­det af Fl­in­ta. Hel­dig­vis valg­te jeg i si­tu­a­tio­nen at sprin­ge, så han ik­ke fi k ram på mig, « sag­de Thomas Dela­ney med et skævt smil.

Hold­kam­me­ra­ten Chri­sti­an Poul­sen, der ind­led­te FCKs må­l­fest med en fuld­træff er på ho­ved­stød, men­te dog, at der var ta­le om et hæn­de­ligt uheld.

» Det er po­k­kers synd for An­dreas. Men jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at Den­nis Fl­in­ta gjor­de det med vil­je, « sag­de Chri­sti­an Poul­sen.

Det gav Den­nis Fl­in­ta ham ret i.

» Jeg er al­drig no­gen­sin­de gå­et ind i en ta­ck­ling med pla­ner om at ska­de en med­spil­ler, « sag­de Den­nis Fl­in­ta med lav stem­me­fø­ring og til­fø­je­de:

TIRS­DAG 14. APRIL 2015

Bå­de FCKs og Sil­ke­borgs spil­le­re for­stod straks, at den var helt gal med An­dreas Cornelius. Til ven­stre ses Da­ni­el Amar­tey, der hav­de svært ved at kig­ge på sin ska­de­de hold­kam­me­rat.

Fo­to: Ole Mørk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.