’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Stå­le Sol­bak­ken

Det er vir­ke­lig synd for ham. Jeg er dog sten­sik­ker på, at han hur­tigt kæm­per sig til­ba­ge til fod­bold­ba­nen igen

» Det er trist og for­fær­de­ligt, at An­dreas er kørt på ho­spi­ta­let og ven­ter på at bli­ve ope­re­ret. Der er in­gen tvivl om, at An­dreas har det for­fær­de­ligt li­ge nu. In­de på ba­nen var jeg selv på­vir­ket ne­ga­tivt af hæn­del­sen. Det er alt­så ik­ke sær­ligt sjovt at ska­de en kol­le­ga al­vor­ligt. «

Den­nis Fl­in­ta har dog in­gen pla­ner om at stik­ke An­dreas Cornelius en und­skyld­ning an­sigt- til- an­sigt.

» Den per­son som An­dreas i øje­blik­ket sik­kert al­ler­nø­digst vil kon­fron­te­res med, er utvivl­s­omt mig. Men eft er kam­pen har jeg ta­get kon­takt til FCKs hold­le­der og sagt, at han skal sen­de en be­kla­gen­de, men ven­lig hil­sen fra mig til An­dreas, « sag­de Fl­in­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.