’’

Brønd­by skift er grønsvæ­ren ud nu i ste­det for at ven­te til som­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RUL­LER GRÆS­SET UD Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk Jesper Jør­gen­sen, Brønd­by- di­rek­tør

Hvis vi læg­ger det her rul­le­græs nu, [...] så er vi ret sik­re på, at det som mini­mum hol­der til ok­to­ber

Der var helt nye to­ner fra Brønd­by, da klub­ben i går off ent­lig­gjor­de, at der fra søn­dag kan spil­les fod­bold på en helt ny græs­plæ­ne på Brønd­by Sta­dion.

Ind­til da hav­de pla­ner­ne om en ny plæ­ne i ste­det for Dan­marks mest om­tal­te plø­je­mark væ­ret ud­skudt til eft er sæ­so­nen.

Løs­nin­gen er ble­vet an­læg­nin­gen af rul­le­græs, der skal ud­gø­re en mid­ler­ti­dig plæ­ne, in­den en stør­re renove­ring gen­nem­fø­res i ok­to­ber.

» Den skul­le ger­ne hol­de mindst til ok­to­ber, hvor vi så ar­bej­der vi­de­re med den her stør­re renove­ring, « si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Brønd­by IF, Jesper Jør­gen­sen.

Di­rek­tø­ren har tid­li­ge­re for­kla­ret, hvor­dan klub­ben har tø­vet med at an­læg­ge rul­le­græs, da det kun­ne væ­re sår­bart over for dår­li­ge vej­r­for­hold. Og i sid­ste uge sag­de sport­s­chef Per Rud til Ek­stra Bla­det:

» Jeg har hørt for­slag om rul­le­græs, men vil ba­re si­ge, at al­le eks­per­ter, vi har talt med, ad­va­rer mod rul­le­græs, for­di det ik­ke vil ha­ve den eff ekt, som man kan tro. «

Rul­le­græs­set hol­der

Der­for kun­ne gårs­da­gens be­slut­ning da og­så lig­ne en re­ak­tion på den vold­som­me kri­tik, der har væ­ret af ba­nens elen­di­ge be­skaff en­hed. Med på­skens tri­ste der­by mod FC Kø­ben­havn som det se­ne­ste ek­sem­pel på, hvor umu­ligt det er at spil­le god fod­bold på Brønd­by Sta­dion.

Det er jo no­get af en ko­ven­ding? Hvor­for har I plud­se­lig æn­dret me­ning?

» Vi har kig­get på de mu­lig­he­der, der er, og hvis vi læg­ger det her rul­le­græs nu, som vi får op ne­de fra Hol­land, så er vi ret sik­re på, at det som mini­mum hol­der til ok­to­ber. Hvis vi hav­de lagt rul­le­græs på i fe­bru­ar til den før­ste kamp i for­års­sæ­so­nen, var der en ri­si­ko for - hvis vejr og an­det var imod os - at det må­ske kun holdt i to kam­pe. Det, sy­nes vi, var for stor en ri­si­ko, når vi og­så skul­le væ­re øko­no­misk an­svar­li­ge, « for­kla­rer Jesper Jør­gen­sen, der næv­ner den mu­li­ge ud­sigt til eu­ro­pæ­i­ske kva­li­fi ka­tions­kam­pe i som­mer som en grund til, at man al­le­re­de nu an­læg­ger nyt græs.

Hvor­for fi nder I først ud af det nu?

» Det er den der sik­ker­hed for, at det rul­le­græs vi læg­ger nu, det hol­der. Den hav­de vi ik­ke for nog­le uger el­ler må­ne­der si­den. «

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ko­ster an­læg­nin­gen af rul­le­græs i Brønd­by én- to mil­li­o­ner kro­ner. Da Brønd­by hen­te­de Da­ni­el Ag­ger hjem fra Li­ver­pool, var Brønd­bys rig­mand og be­sty­rel­ses­for­mand, Jan Bech Andersen, man­den, der fi nan­si­e­re­de det.

Det er dog ik­ke til­fæl­det med det nye græstæp­pe.

» Nej, det her be­ta­ler vi selv, li­ge­som vi be­ta­ler alt an­det selv. Så det er ik­ke til­fæl­det. «

Før­ste kamp på det nye græstæp­pe bli­ver Brønd­byHo­bro, der spil­les søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.