Pus­le­spil­let er snart sam­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Jan Kors­gaard PÅ VEJ MOD VM Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

De eu­ro­pæ­i­ske spil­le­re ved han, hvor han har. Nu ven­ter land­stræ­ner Jan­ne Karls­son kun på de nor­da­me­ri­kan­ske.

Så­dan ser VM- si­tu­a­tio­nen ud in­den de sid­ste fi re VMtest­kam­pe før af­rej­sen til VM i Tjek­ki­et 29. april.

De sid­ste tre, der stø­der til lands­hold­strup­pen, er Ni­chlas Hardt, Linköping, og de ny­bag­te dan­ske me­stre fra Søn­derjy­ske, ba­ck­en Mads Bød­ker og må­l­kon­gen Thomas Spel­ling ( ot­te mål og 12 po­int i fi na­le­se­ri­en).

To spil­le­re er de­fi ni­tivt ude af VM- bil­le­det. Det er Mün­chen- forwar­den Mads Christensen, som i en DEL- kamp be­ska­di­ge­de et led­bånd i an­k­len, og ba­ck­en fra fi nske Pe­li­cans, Ste­fan Lassen, som ven­ter fa­mi­lie­for­ø­gel­se li­ge om­kring VM.

» Vi kan til­mel­de 22 mark­spil­le­re og tre må­l­mænd fra start. Som det ser ud i øje­blik­ket, rej­ser vi med 21 plus tre og la­der én el­ler fl ere plad­ser stå åb­ne. In­den VM be­hø­ver et land kun at re­gi­stre­re 15 plus to må­l­mænd, « si­ger lands­hol­dets ge­ne­ral ma­na­ger, Kim Pe­der­sen.

Ba­ck- brød­re­ne ( næ­sten) klar

Of­fi ci­elt må man ik­ke kon­tak­te spil­ler­ne i de nor­da­me­ri­kan­ske liga­er, så læn­ge tur­ne­rin­ger­ne er i gang. Det ene­ste kon­kre­te er, at Arizo­na Coy­o­tes’ Mikkel Bød­ker er meldt fær­dig for re­sten af sæ­so­nen og ude af VM.

Det lig­ger dog klart, at ba­ck­brød­re­ne Oli­ver og Mar­kus Laurid­sen vil mel­de sig klar til de­res tred­je VM.

Oli­ver Laurid­sen, 26, har i den­ne sæ­son spil­let 69 kam­pe for AHL- hol­det Le­high Val­ley Phantoms og én for Phila­delp­hia Fly­ers i NHL. Mar­kus Laurid­sen, 24, har spil­let 59 kam­pe for La­ke Erie Monsters i AHL. De spil­ler beg­ge sid­ste liga­kamp i den kom­men­de we­e­kend.

Re­sten af spil­ler­ne i NHL, AHL samt ju­ni­o­rer­ne Ni­ko­laj Eh­lers og Oli­ver Bjor­k­strand er på ven­te­li­sten.

» Der er mu­lig­he­der, hvis hol­de­ne bli­ver slå­et ud in­den VM. Vi føl­ger spændt ud­vik­lin­gen i USA og Ca­na­da og er klar til at hand­le hur­tigt, « po­in­te­r­er Kim Pe­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.