Så­dan ven­der han sku­den

Sport­spsy­ko­log Ni­ko­laj Bon­de Kors­gaard gi­ver si­ne bed­ste råd til, hvor­dan Emil Lar­sen ven­der sin OB- si­tu­a­tion fra fi asko til suc­ces

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PAS PÅ DIG SELV Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Emil Lar­sen kom søn­dag igen i fo­kus, da han valg­te ik­ke at tak­ke fan­se­ne ef­ter OBs 2- 1- sejr ude over FC Nord­s­jæl­land. Han blev el­lers mod­ta­get godt af OBtil­hæn­ger­ne, da han kom ind eft er pau­sen i kølvan­det på yt­rin­gen om, at fan­se­ne ik­ke kan li­de ham, og han ik­ke kan li­de dem.

Idyl­len brast dog, da Emil Lar­sen eft er slut­fl øjtet gik di­rek­te i om­klæd­nings­rum­met uden at hil­se på fan­se­ne sam­men med re­sten af spil­ler­trup­pen. Eft er­føl­gen­de blev han fan­get i en løgn af TV3+, da han på­stod, at han al­drig hil­ser på fan­se­ne eft er kam­pe­ne og ba­re gjor­de som sæd­van­ligt. Det mod­be­vi­ste ar­kiv­bil­le­der­ne hur­tigt.

Det med­før­te et mas­sivt me­di­e­fo­kus for an­den gang på en uge, og det er nok ik­ke helt for­kert at an­ta­ge, at det ik­ke er nemt at væ­re Emil Lar­sen for ti­den. Selv­for­skyldt el­ler ej.

Men hvor­dan kom­mer OB- spil­le­ren vi­de­re fra kat­tepi­nen? Eft er kam­pen ud­tal­te han, at han ger­ne vil­le til en stør­re klub, men det vig­tig­ste li­ge nu er at hol­de fo­kus på præ­sta­tio­ner­ne i OB.

Lær af an­dre spil­le­re

Sport­spsy­ko­log Ni­ko­laj Bon­de Kors­gaard po­in­te­r­er, at Emil Lar­sen mest af alt skal pas­se på sig selv i øje­blik­ket. Kors­gaard har rig er­fa­ring med at ar­bej­de med fod­bold­spil­le­re og er tid­li­ge­re men­tal­træ­ner i AGF.

» Han er un­der pres ude­fra og in­de­fra. Han har det må­ske ik­ke su­per godt, og når man er i en svær si­tu­a­tion, er det vig­tigt, man ta­ger va­re på sig selv. Det er in­di­vi­du­elt, hvor­dan man gør det. Men man skal sør­ge for at om­gi­ve sig med nog­le men­ne­sker, der vil én det godt. Sørg for at pas­se din søvn, sørg for at la­ve nog­le af de ting, du ved, der gør dig godt. Han har brug for at sik­re no­get over­skud til sig selv, « ly­der det fra Kors­gaard.

Et af Kors­gaards råd er, at Emil Lar­sen skal kig­ge mod an­dre fod­bold­spil­le­re, der har væ­ret i sam­me si­tu­a­tion, for at sø­ge hjælp. Én af dem, der har prø­vet at ha­ve eg­ne fans på nak­ken, er den tid­li­ge­re FCK- spil­ler og nu­væ­ren­de tv- vært på DR Spor­ten, Pe­ter Møller. Han po­in­te­r­er, at han ik­ke selv ak­tivt lag­de sig ud med fan­se­ne, som Emil Lar­sen har gjort, da det var for­ti­den hos ri­va­ler­ne Brønd­by, der fi k FCK- fan­se­ne til at fa­re i fl int. Møller har dog ét godt, sim­pelt råd til Lar­sen.

» Sørg for at la­ve en mas­se mål, så er den sag luk­ket. Fan­se­ne kan hur­tigt ven­des, men det kræ­ver, at man præ­ste­rer in­de på ba­nen, « si­ger Møller.

Emil Lar­sen be­fin­der sig i en svær si­tu­a­tion i OB li­ge for ti­den, men han kan godt få vendt det til no­get po­si­tivt igen, me­ner sport­spsy­ko­log Ni­ko­laj Bon­de Kors­gaard.

Fotomontage. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.