KOLD SKUL­DER ’’

Nis­se Sau­er­land og Pa­tri­ck Ni­el­sens ma­na­ger, Si­mon Lundt, tviv­ler på, at Mo­gens Pal­le får held med sit co­me­ba­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DRIL­LE- PAL­LE Las­se Vø­ge, Da­ni­el Re­mar og Sø­ren Sor­gen­fri Nis­se Sau­er­land Fo­to: Be­ti­na Garcia

I det lan­ge løb tror jeg ik­ke på, at der er no­gen re­el sub­stans i til­bud­det. Mo­gens sig­ter ba­re ef­ter at gø­re vo­res pro­mo­tor- job svæ­re­re

lavg@ spor­ten. dk, da­lu@ spor­ten. dk, ssf@ spor­ten. dk

Team Sau­er­land ven­ter sta­dig på en op­ring­ning fra Mo­gens Pal­le, der søn­dag an­non­ce­re­de, at han ger­ne vil sø­sæt­te dan­sker­bra­get mel­lem Sau­er­land- bok­se­ren Pa­tri­ck Nielsen og stald­lø­se Ru­dy Mar­kus­sen.

Det for­tæl­ler Nis­se Sau­er­land, den ene halv­del af det ty­ske brød­re­par bag Team Sau­er­land, til BT.

» Mo­gens og Hans Hen­rik ( Palm, tid­li­ge­re eu­ro­pa­me­ster og po­ten- ti­el me­d­ar­ran­gør, red.) gi­ver pres­sen hi­sto­ri­er om et til­bud, men jeg har dags da­to end­nu ik­ke mod­ta­get det­te til­bud. Pa­tri­ck Nielsen har en eks­klu­siv kon­trakt med Team Sau­er­land, og der­for skal al­le til­bud gå igen­nem os, « si­ger Nis­se Sau­er­land.

Det er op­sigtsvæk­ken­de, at 81- åri­ge Mo­gens Pal­le, der fra star­ten af 1960’ er­ne og helt frem til slut­nin­gen af 00’ er­ne har ar­ran­ge­ret et hav af sto­re kam­pe, ef­ter fle­re års fra­vær ven­der til­ba­ge til top­boks­ning.

Pal­le vil be­ta­le Mar­kus­sen og Nielsen hver 100.000 eu­ro ( godt 750.000 kro­ner) for at mø­des i rin­gen. Team Sau­er­lands til­bud til Mar­kus­sen ly­der på 60.000 eu­ro ( om­kring 450.000 kro­ner).

På kant

Nis­se Sau­er­land, der har væ­ret på kant med Pal­le, si­den de ty­ske pro­mo­to­rer ’ stjal’ Mikkel Kes­sler fra den dan­ske stald, tviv­ler på, at der lig­ger an­det end dril­le­ri bag co­me­ba­ck­et.

» I det lan­ge løb tror jeg ik­ke på, at der er no­gen re­el sub­stans i til­bud- det. Mo­gens sig­ter ba­re ef­ter at gø­re vo­res pro­mo­tor- job svæ­re­re, « si­ger Nis­se Sau­er­land, der og­så un­drer sig over den plud­se­li­ge al­li­an­ce mel­lem Pal­le og Ru­dy Mar­kus­sen.

» Jeg var over­ra­sket over at se Mo­gens’ til­bud i BT i går ( søn­dag, red.). Først og frem­mest for­di Mo­gens al­tid har væ­ret of­fent­lig om­krig si­ne ne­ga­ti­ve fø­lel­ser over for Ru­dy, og omvendt har Ru­dy skre­vet en rapsang, hvo­ri han svi­ner Mo­gens til, og Ru­dy var let­tet, da han omsi­der slap ud af kon­trak­ten ( med Stald Pal­le, red.). «

Benspænd

Mo­gens Pal­les plan får og­så en sær­de­les kølig mod­ta­gel­se af Pa­tri­ck Ni­el­sens ma­na­ger, Si­mon Lundt.

» For mig lig­ner det et stort benspænd, som Ru­dy Mar­kus­sen er i gang med at la­ve på sig selv. Der er for man­ge fak­to­rer, som spil­ler ind og gør, at jeg ik­ke kan se, at det bli­ver mu­ligt at la­ve kam­pen med dem, « si­ger Si­mon Lundt og til­fø­jer:

» Hvor­for skul­le Pa­tri­ck plud­se­lig væl­ge at bok­se ov­re hos dem, når han har en pro­mo­tor ( Sau­er­land, red.), han er glad for, og hvor det fun­ge­rer godt? «

Men er det helt ude­luk­ket for jer at se på Pal­le og Palms til­bud?

» Li­ge nu sid­der jeg og for­hand­ler med Nis­se Sau­er­land om kam­pen. Jeg har talt med Hans Hen­rik Palm i dag ( man­dag, red.) og for­talt ham, at der er for man­ge ube­kend­te fak­to­rer i de­res til­bud. Der lig­ger for man­ge kon­trak­ter på kryds og tværs, som gør, at det ik­ke kan la­de sig gø­re li­ge nu. Med­min­dre Hans Hen­rik Palm og Mo­gens Pal­le ta­ler med Nis­se Sau­er­land og fin­der ud af no­get sam­men, « kon­klu­de­rer Si­mon Lundt.

Pa­tri­ck Nielsen ( i mid­ten) har en eks­klu­siv kon­trakt med pro­mo­to­rer­ne Nis­se ( nr. to fra ven­stre) og Kal­le Sau­er­land. Der­for skal et even­tu­elt til­bud om en kamp gå gen­nem dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.