Pal­le vil ha­ve ram på Kal­le

Mo­gens Pal­les co­me­ba­ck hand­ler ik­ke kun om en ven­ne­tje­ne­ste til Ru­dy Mar­kus­sen, vur­de­rer bok­se­a­gent Hen­rik Risum

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BOKSEKRIG Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

TIRS­DAG 14. APRIL 2015

Mo­gens Pal­le har læn­ge ven­tet på mu­lig­he­den for at sæt­te et dybt stød ind på Team Sau­er­land.

Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra Hen­rik Risum, der ar­bej­der som bok­se­a­gent.

Den mu­lig­hed kom søn­dag. Her trå­d­te 81- åri­ge Mo­gens Pal­le – le­gen­da­risk pro­mo­tor og en in­sti­tu­tion i dansk boks­ning – over­ra­sken­de til­ba­ge ud på den dan­ske bok­ses­ce­ne.

I et op­sigtsvæk­ken­de co­me­ba­ck til­by­der Pal­le at ar­ran­ge­re det mu­li­ge dan­ske bok­se­brag i su­per­mel­lemvægt mel­lem Pa­tri­ck Nielsen og Ru­dy Mar­kus­sen. Et ar­ran­ge­ment, der el­lers har stå­et Team Sau­er­land på læn­ge.

Mo­gens Pal­le for­tal­te søn­dag til BT, at han gør det for at hjæl­pe Mar­kus­sen med at få et fair be­løb for kam­pen. Men der er an­dre dags­or­de­ner bag pro­mo­tor­leg­en­dens co­me­ba­ck, me­ner Hen­rik Risum, der pri­mært ope­re­rer på det in­ter­na­tio­na­le mar­ked og der­for ik­ke har in­ter­es­ser i no­gen af Team Sau­er­lands bok­se­re.

» Til dels er han en cir­kus­he­st, der har svært ved helt at for­la­de ma­ne­gen. Men han har nok be­stemt hel­ler ik­ke no­get imod at ge­ne­re Sau­er­land. Det kun­ne han sag­tens hyg­ge sig med, « si­ger Hen­rik Risum og fort­sæt­ter:

» Det er in­gen hem­me­lig­hed, at Pal­le ik­ke syn­tes, det var sær­lig fedt, at Sau­er­land kom ind og la­ve­de et sam­ar­bej­de med Mikkel Kes­sler og på den må­de me­re el­ler min­dre over­tog he­le det dan­ske mar­ked. De ( Kal­le og Nis­se Sau­er­land, red.) spurg­te ik­ke – de kom ba­re og tog ba­re det he­le. Det, syn­tes Pal­le ik­ke, var fan­ta­stisk sjovt. Så han har læn­ge haft et horn i si­den på Sau­er­land. «

Sau­er­land er svæk­ket

Pal­les dy­be stød på Sau­er­land kom­mer på et vel­ti­met tids­punkt. For ef­ter­hån­den som Mikkel Kes­slers mu­li­ge co­me­ba­ck- kamp mod An­dre Ward fu­ser ud, mi­ster den ty­ske bok­sestald me­re og me­re ind­fly­del­se på det dan­ske mar­ked.

» Hvis ik­ke det var for Mikkel, var Sau­er­land al­drig kom­met ind på det dan­ske mar­ked. Han var en af­fy­rings­ram­pe for dem. Man kan jo og­så se, at den in­ter­es­se, der var for Mikkel, ik­ke er der for Sau­er­lands an­dre bok­se­re, « for­kla­rer Hen­rik Risum og til­fø­jer:

» Så Team Sau­er­land er da me­get svæk­ket nu. De prø­ver med al­le mid­ler at kø­re Pa­tri­ck Nielsen frem som det nye sto­re dan­ske navn, men desvær­re for ham og dansk boks­ning er der kæm­pe for­skel på ni­veau­et mel­lem Kes­sler og Pa­tri­ck. «

Smart af Pal­le

Mo­gens Pal­le vil i sam­ar­bej­de med den tid­li­ge­re eu­ro­pa­me­ster Hans Hen­rik Palm til­by­de Pa­tri­ck Nielsen og Ru­dy Mar­kus­sen hver 100.000 eu­ro ( om­kring 750.000 kro­ner). Et bud, der lig­ger langt over Sau­er­lands til­bud på 60.000 eu­ro ( cir­ka 450.000 kro­ner).

Hvor­dan re­a­ge­rer Sau­er­land på Mo­gens Pal­les co­me­ba­ck?

» En­ten kom­mer de med et stør­re til­bud til bok­ser­ne, el­ler og­så skal de på en el­ler an­den må­de for­kla­re Pa­ri­ck Nielsen, at kam­pen ik­ke bli­ver til no­get og prø­ve at få ham ud af det med stolt­he­den i be­hold. Det er pis­ses­mart af Pal­le, « si­ger Hen­rik Risum og til­fø­jer:

Team Sau­er­land kan iføl­ge bok­se­a­gen­ten bli­ve fan­get imel­lem Pa­tri­ck Ni­el­sens in­ter­es­ser og af­ta­len med den sven­ske me­di­e­gi­gant MTG, der blandt an­det ejer Vi­a­sat.

» Lad os si­ge, at kam­pen ( mel­lem Mar­kus­sen og Nielsen, red.) bli­ver la­vet. og Pal­le sæl­ger den til ek­sem­pel­vis DR. Så vil Vi­a­sat sid­de og tæn­ke ’ hold da kæft, den mest in­ter­es­san­te kamp i fem år bli­ver ik­ke en­gang vist på en af vo­res ka­na­ler’. Det kan Sau­er­land ik­ke la­de ske, for så svig­ter de de­res sam­ar­bejds­part­ner, « på­pe­ger Hen­rik Risum.

Selv om Mo­gens Pal­le har væ­ret væk fra bok­ses­ce­nen i et par år, ny­der han fort­sat enorm respekt i det dan­ske bok­se­mil­jø, fast­slår Hen­rik Risum:

» Du kan ha­ve al­le de me­nin­ger om Mo­gens Pal­le, du vil – og li­ge­som al­le an­dre har jeg haft me­nin­ger om ham, og han har haft si­ne om mig – men hvis ik­ke det var for Mo­gens Pal­le, hav­de Dan­mark haft en me­get fat­tig bok­se­hi­sto­rie. Uan­set om folk el­sker ham el­ler ik­ke kan dø­je ham, er der respekt om ham. Der bli­ver al­drig en per­son i dansk boks­ning, der vil få stør­re vær­di, end han har haft. «

Ue­nig­hed om blandt an­det prom­ove­ring og øko­no­mi fik i 2009 Mikkel Kes­sler til at bry­de med Mo­gens Pal­le og gå over til Kal­le Sau­er­land. Her ses de to i for­bin­del­se med Kes­slers kamp mod Joe Calzag­he i ef­ter­å­ret 2007.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.