BRES­CHEL OVERV

Mat­ti Bres­chel blev ramt af end­nu en ska­de, da han søn­dag styr­te­de i Pa­risRou­baix. Men det får ik­ke Tin­koff- Saxo- dan­ske­ren til at over­ve­je kar­ri­e­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GÅPÅ­MOD Flem­m­ing Brandt flb@ spor­ten. dk

Mat­ti Bres­chel er gå­et i styk­ker fle­re gan­ge end de fle­ste an­dre dan­ske sport­s­folk. Gang på gang har han over­vun­det al­vor­li­ge ska­des­for­løb. Men smer­ter­ne og ud­sig­ten til en ny pau­se på grund af et bræk­ket hånd­led får ik­ke den 30- åri­ge klas­si­ker- ryt­ter til at over­ve­je frem­ti­den.

» Det hø­rer med, når man er cy­kel­ryt­ter. Den dag, hvor man bli­ver ban­ge for at styr­te, skal man fin­de no­get an­det at la­ve, « si­ger han nøg­ter­nt.

Søn­dag ef­ter­mid­dag var den dan­ske ryt­ter på hårdt ar­bej­de på de sol­var­me bro­stens­pavéer mel­lem Pa­ris og Rou­baix, hvor han for­søg­te at hol­de Pe­ter Sa­gan frem­me i fel­tet, ind­til det gik galt 50 km fra ve­lodro­men i den nord­fran­ske provins.

I et sving på et bro­stens­styk­ke røg Bres­chel ned, og han lan­de­de så uhel­digt og slog sit hånd­led så al­vor­ligt, at det mu­lig­vis er bræk­ket. Sam­ti­dig fik han re­vet den tid­li­ge­re Pa­ris- Rou­baix vin­der Jo­han Vansum­me­ren med i styr­tet, så bel­gi­e­ren var fær­dig i kam­pen om top­pla­ce­rin­ger­ne. Beg­ge ryt­te­re kom dog i mål hen­holds­vis 7,50 min., og 15,21 min. ef­ter den ty­ske vin­der, Jo­hn De­gen­kolb.

» Jeg sad okay med, men ef­ter jeg røg ned, kun­ne jeg ik­ke læn­ge­re hol­de om sty­ret, og så var det løb jo kørt, « kon­sta­te­re­de han i går, hvor han og­så fik un­der­søgt hånd­le­det af en læ­ge i Ita­li­en, der dog ik­ke kun­ne af­gø­re ska­dens om­fang, og der­for har an­be­fa­let dan­ske­ren en scan­ning, når hæ­vel­sen har lagt sig.

Skul­le ha­ve et los i rø­ven

Ef­ter lø­bet var Vansum­me­ren vred og skuf­fet over styr­tet, som han gav Bres­chel skyl­den for.

» Det var en fyr fra Tin­koff! Hvem? Mat­ti Bres­chel! Der er vir­ke­lig nog­le ryt­te­re, der tror, de er ale­ne i fel­tet. De gør, hvad de vil. Jeg spør­ger mig selv, hvor­dan man kan la­ve så­dan et sving?, « sag­de han iføl­ge cycling­pro. net og til­fø­je­de:

» Jeg skul­le ha­ve los­set ham i rø­ven! «

Bres­chel er­ken­der sin an­del i styr­tet, men den ru­ti­ne­re­de dan­sker ta­ger ik­ke Vansum­me­rens ud­brud så tungt.

» Det er mig, der ri­ver ham med i styr­tet, så jeg for­står godt, at han er sur. Men det er jo, hvad der sker. De har for­ment­lig fan­get ham li­ge ef­ter mål­stre­gen, og så er han selv­føl­ge­lig sta­dig skuf­fet og op­hid­set. Jeg skyl­der en fa­døl ef­ter det her, og når han får den, så reg­ner jeg med, at alt er ok, « si­ger Bres­chel med for­vent­ning om kol­le­ga­ens for­stå­el­se for den ri­si­ko, der føl­ger med den to­hju­le­de pro­fes­sion.

Det er i hvert fald en ri­si­ko, som Bres­chel selv har måt­tet læ­re at le­ve med. Dan­ske­ren har gen­nem sin lan­ge kar­ri­e­re op­le­vet man­ge pau­ser på grund af styrt og til­hø­ren­de ska­der. Men det har al­drig få­et ham til at over­ve­je, om han skul­le ha­ve holdt fast i ung­dom­mens mo­delkar­ri­e­re i ste­det for at tje­ne til li­vets op­hold på lan­de­vej­en.

TIRS­DAG 14. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.