’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mat­ti Bres­chel

Den dag, hvor man bli­ver ban­ge for at styr­te, skal man fin­de no­get an­det at la­ve

» Næh, det er ik­ke ik­ke no­get, der stop­per mig. Det sker for al­le ryt­te­re, nu har jeg så ba­re få­et det her præ­di­kat med, at jeg al­tid styr­ter og bli­ver ska­det. Men det er, hvad der sker. Og hvis du er ban­ge for at styr­te, så må du hel­le­re fin­de no­get an­det at la­ve, for så tør du ik­ke væ­re med, hvor du skal væ­re, « fast­slår Bres­chel, der net­op er ble­vet far for an­den gang, så han nu har bå­de en pi­ge og en dreng sam­men med sin kæ­re­ste.

Han kan se frem til en løbs­pau­se ind­til Tour of Ca­li­for­nia, der kø­res 10.- 17. maj. Klas­si­ker- sæ­so­nen er for­bi, og det er et pas­sen­de tids­punkt at gø­re sta­tus.

» Som hold hav­de vi selv­føl­ge­lig hå­bet på at få en sejr i en af klas­si­ker­ne, men det lyk­ke­des ik­ke. Nu må vi fremad. Per­son­ligt har jeg væ­ret me­get godt med frem­me, og for­men har væ­ret der, « kon­sta­te­rer Bres­chel, der kan se til­ba­ge på en sjet­te­plads i E3 Ha­rel­be­ke samt to 12. plad­ser i Mila­no- San­re­mo og Dwars door Vlaan­de­ren.

Han af­vi­ser, at det har gjort den sto­re for­skel, at Bjar­ne Ri­is ik­ke læn­ge­re er en del af hol­det.

» Vi har ba­re pas­set os selv op­pe i Bel­gi­en og så el­lers kon­cen­tre­ret os om at for­be­re­de os og kø­re løb. Vi har ik­ke mær­ket no­get til det, « si­ger Bres­chel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.