Del­te cel­le med ter­ror- sym­pa­ti­sør

Omar El- Hus­se­in sad i fængsel med per­son, der åbent støt­te­de IS

BT - - NYHEDEF RMATIAS - Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NYE OP­LYS­NIN­GER

In­den Omar El- Hus­se­in ud­før­te ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn, blev han an­gi­ve­ligt så ra­di­ka­li­se­ret un­der sit op­hold i dan­ske fængs­ler, at han tal­te om at ta­ge til Sy­ri­en og kæm­pe. Kri­mi­nal­forsor­gen blev ad­va­ret fl ere gan­ge.

Nye op­lys­nin­ger er kom­met frem i sa­gen om den nu af­dø­de 22- åri­ge Omar El- Hus­se­in, der stod bag ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn 14.- 15. fe­bru­ar.

TV2 Nyhe­der­ne har haft ad­gang til en for­tro­lig re­de­gø­rel­se fra Rigs­ad­vo­ka­ten, som af­slø­rer, at fængsels­be­tjen­te he­le tre gan­ge ind­be­ret­te­de til Kri­mi­nal­forsor­gen, at de ha­ve en mi­stan­ke om, at Omar El- Hus­se­in blev ra­di­ka­li­se­ret, mens han sad va­re­tægts­fængs­let for et vold­somt kni­vover­fald be­gå­et in­den ter­r­or­an­gre­bet.

I en mail sendt til Kri­mi­nal­forsor­gen i au­gust 2014 står der iføl­ge TV2 Nyhe­der­ne:

’ Omar ud­vi­ser ek­stre­me hold­nin­ger.’

En må­ned se­ne­re ly­der en ny ad­var­sel:

’ Hans ek­stre­mis­me skær­pes.’

25. sep­tem­ber ind­be­ret­tes så føl­gen­de:

’ Det for­ly­der i dag, at Omar skul­le ha­ve ud­talt sig om, at han vil ta­ge til Sy­ri­en for at kæm­pe, når han bli­ver løsladt. Ud­ta­lel­ser­ne er ik­ke be­kræft et.’

Iføl­ge re­de­gø­rel­sen er den­ne ind­be­ret­ning den før­ste, der fi nder vej til Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET).

Ad­vars­ler­ne om Omar ElHus­se­ins ek­stre­me hold­nin­ger fi k dog in­gen ind­fl ydel­se på, hvil­ke per­so­ner han si­den sås med i fængs­let. Så­le­des fi k den 22- åri­ge så­kaldt ’ cel­le­fæl­les­skab’ med en an­den 21- årig mand, der åben­lyst sym­pa­ti­se­re­de med ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat ( IS).

’ Un­der an­brin­gel­sen i Po­li­ti­går­dens fængsel hav­de den på­gæl­den­de cel­le­fæl­les­skab med en an­den ind­sat, som Kø­ben­havns Fængs­ler den 25. novem­ber 2014 hav­de ind­be­ret­tet til di­rek­to­ra­tet for via en pro­fi l på Fa­ce­book at støt­te Is­la­misk Stat’, står der i den for­tro­li­ge re­de­gø­rel­se.

Fængsels­be­tjen­te hav­de på det tids­punkt al­le­re­de ind­be­ret­tet, at Omar El- Hus­se­in hav­de ek­stre­me is­la­mi­sti­ske hold­nin­ger. Al­li­ge­vel kom han til at de­le cel­le med en an­den, der og­så var ra­di­ka­li­se­ret.

» Set i baks­pej­let er det fuld­kom­men rab­len­de sinds­sygt, at én, der er ra­di­ka­li­se­ret, sæt­ter man i fæl­les­skab med en an­den, der og­så er ra­di­ka­li­se­ret. No­gen her har ik­ke tænkt sig om, « si­ger Kim Øster­bye, for­mand for Fængsels­for­bun­det, til TV2.

For­bun­det re­præ­sen­te­rer fængsels­be­tjen­te­ne.

Den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de ef­ter ter­r­or­an­gre­bet.

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.