’ Vi er ik­ke kli­ma­syn­de­re’

BT - - DEBAT - KLI­MA Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i For­sik­ring & Pen­sion

Per Bre­mer Ras­mus­sen

Ver­dens­na­tur­fon­den WWF på­står, at den dan­ske pen­sions­bran­che bru­ger dan­sker­nes op­spa­ring til at støt­te nog­le af ver­dens stør­ste kli­ma­syn­de­re ved at ha­ve in­ve­ste­ret 7,3 mia. pen­sions­kro­ner i høj­ri­si­kab­le fos­si­le ener­gi­pro­jek­ter. En på­stand, der ik­ke blot er unu­an­ce­ret, men og­så us­and.

Pen­sions­sel­ska­ber­ne har ik­ke in­ve­ste­ret i hver­ken kli­ma­syn­de­re el­ler ener­gi­pro­jek­ter som olie­bor­in­ger i Ark­tis el­ler tjæ­resand.

Pen­sions­sel­ska­ber­ne in­ve­ste­rer i in­ter­na­tio­na­le, børsno­te­re­de sel­ska­ber som f. eks. hol­land­ske Shell, der er Eu­ro­pas stør­ste og ver­dens næst­stør­ste olie­sel­skab, og som le­ve­rer ben­zin til de dan­ske bi­li­ster og fy­ring­s­o­lie og na­tur­gas til dan­ske bo­li­ger og er­hvervs­liv.

Det er klart for en­hver, at ver­den står over for sto­re kli­ma­mæs­si­ge ud­for­drin­ger. Og at ener­gi­om­rå­det i de kom­men­de år må gen­nem­gå en enorm omstil­ling, hvis det skal væ­re mu­ligt at hol­de den glo­ba­le tem­pe­ra­turstig­ning på un­der to gra­der.

Men med et sam­let ener­gi­for­brug, hvor 85 pro­cent i dag stam­mer fra fos­si­le brænds­ler og en global kli­maaft ale, der først vil ha­ve virk­ning fra 2020, kom­mer den grøn­ne omstil­ling ik­ke til at ske i mor­gen.

Pen­sions­sel­ska­ber­ne til­pas­ser sig ver­den om­kring dem, og der­for har de og­så læn­ge væ­ret i gang med at øge de­res in­ve­ste­rin­ger i ved­va­ren­de ener­gi.

De se­ne­ste fem år er for ek­sem­pel så godt som al­le havvind­møl­le­par­ker i Dan­mark op­ført med dan­ske pen­sions­mid­ler, og pen­sions­sel­ska­ber­ne har skudt over en halv mil­li­ard kro­ner i sta­tens nye kli­main­ve­ste­rings­fond.

Det er nem­lig sund for­nuft .

Pen­sionssbran­chen har ik­ke in­ve­ste­ret i kli­ma­syn­de­re, skri­ver bran­che­or­ga­ni­sa­tion. Fo­to: David Mcnew

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.