Ja, K op­for­drer til hetz og had

BT - - DEBAT - ÖZLEM CEKIC

MF, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti

den in­dre svi­ne­hund for at få nog­le let­køb­te DF- stem­mer. Det er over­ra­sken­de, at de er frem­me med så­dan et bud­skab. De har al­tid stå­et for den bor­ger­li­ge an­stæn­dig­hed. Men den er be­gra­vet med den­ne kampag­ne. Den over­går alt og op­le­ves som en sam­men­lig­ning mel­lem is­lam og na­zis­me. Vi må gø­re op med os selv om kampag­ner, hvor man hetzer en mi­no­ri­tets­grup­pe, bi­dra­ger til min­dre had og me­re sam­men­hold i

KON­SER­VA­TI­VE PU­STER TIL

et sam­fund. Det tror jeg ik­ke.

gav­ner kun ek­stre­mi­ster­ne. De få ra­di­ka­li­se­re­de vil i de­res idi­o­ti­ske net­værk si­ge til un­ge: » Der kan I ba­re se, uan­set hvor me­get I prø­ver at væ­re dan­ske, bli­ver I stemp­let som na­zi­ster « . Det er sør­ge­ligt. Og det er us­ma­ge­ligt, at De Kon­ser­va­ti­ve er så des­pe­ra­te, at de væl­ger at mistæn­ke­lig­gø­re en mi­no­ri­tet. Der bor 230.000 mus­li­mer i Dan­mark. Langt de fl est an­ser sig selv for at væ­re dan­ske. Og vi er dan­ske. Vi står op, går på ar­bej­de, be­ta­ler vo­res skat, er for­e­nings­ak­ti­ve

DEN HER KAMPAG­NE

og stem­mer. Det her ska­ber kun yder­li­ge­re stig­ma­ti­se­ring. For­stil dig at væ­re mus­lim. Hver dag får man at vi­de, at man er en be­last­ning, er kri­mi­nel, er po­ten­ti­el ter­r­o­rist. Nu bli­ver man og­så op­fat­tet som halv­na­zist. Fo­re­stil dig at stå og ven­te på bus­sen med et tørklæ­de på og pla­ka­ten bag dig.

ha­det. Hvor­dan skal mus­li­mer in­si­ste­re på at væ­re en del af vo­res sam­fund, når po­li­ti­ske par­ti­er spar­ker til en mi­no­ri­tets­grup­pe, der i for­vej­en lig­ger ned.

KAMPAG­NEN PU­STER TIL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.