Nej, ide­o­lo­gi­er­ne har fæl­les træk

BT - - DEBAT - NASER KHADER

Fol­ke­tings­kan­di­dat ( K)

or­det ’ na­zi­is­la­mis­me’, skæ­rer vi trus­len fra po­li­tisk is­la­mis­me ud i pap. For folk har svært ved at skel­ne is­la­mis­men fra is­lam. Der er man­ge ele­men­ter i is­la­mis­men, som man har hen­tet fra 1930er­nes na­zis­me og fa­scis­me. Først og frem­mest er der en lig­hed mel­lem for­g­u­del­sen af hen­holds­vis na­zis­mens fø­rer og is­la­mis­mens ka­lif, som er den øver­ste le­der i ka­li­fa­tet. Det er øn­sket om at la­ve en over­na­tio­nal stat, der sam­ler en ra­ce.

NÅR VI BRU­GER

Det er og­så ha­det mod jø­de­r­ne, som vi for ek­sem­pel har set ud­mønte sig i an­gre­be­ne i Pa­ris og Kø­ben­havn. Beg­ge ide­o­lo­gi­er øn­sker at ud­ryd­de dem. Det er og­så en af grun­de­ne til, at Hit­lers bog ’ Me­in Kampf’ er en best­sel­ler i den ara­bi­ske ver­den. Og så er der et fæl­les had til de­mo­kra­ti­et og yt­rings­fri­he­den.

mus­li­mer er fre­de­li­ge. Men ud af is­lam er der vok­set en far­lig ide­o­lo­gi. En­heds­li­stens Pel­le Drag­sted har og­så kaldt ra­di­kal, po­li­tisk is­lam for fa­sci­stisk, og dig­te­ren Hen­rik Nord­brandt har

LANGT DE FLE­STE

og­så på­pe­get, at der er pa­ral­lel­ler mel­lem is­la­mis­me og na­zis­me. Men når or­det ’ nazi- is­la­mis­me’ kom­mer op på en pla­kat, kom­mer der en ryg­marvs­re­ak­tion, der me­re hand­ler om sel­ve to­nen end ind­hol­det.

at der i Grim­høj- mo­ske­en f. eks. kom­mer en had­præ­di­kant, der el­sker Osama bin La­den og hol­der for­fær­de­li­ge fored­rag om hardco­re is­la­mis­me for un­ge te­e­na­ge­re. Fo­re­stil­ler man sig, at en na­zist, der el­ske­de Hit­ler, kom og holdt et fored­rag for dan­ske te­e­na­ge­re, vil­le der ly­de et ra­ma­skrig.

MEN VIR­KE­LIG­HE­DEN ER,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.