Er det alt, Ven­stre har at by­de på?

ME­NER

BT - - DEBAT -

De se­ne­ste ugers me­nings­må­lin­ger teg­ner et bil­le­de af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i frem­gang og Ven­stre i stil­stand. Se­ne­st bak­ket op af Al­tin­gets må­ling, der sen­der Ven­stre ned som lan­dets tred­je­stør­ste par­ti med så­vel So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne som Dansk Fol­ke­par­ti for­an, om­end af­stan­den til DF er in­den for den sta­ti­sti­ske usik­ker­hed, men det er dog tan­ke­væk­ken­de. MED UD­GANGS­PUNKT de valg­løft er, Ven­stre ind­til vi­de­re har luft et, gi­ver stil­stan­den dog me­re me­ning. For det er en tynd­be­net om­gang, ud­for­drer­ne til stats­mi­ni­ster­po­sten har le­ve­ret. Bo­lig- job- ord­nin­gen – hånd­vær­ker­fradra­get i fol­kemun­de – er det ene­ste

Iul­ti­ma­ti­ve krav, Ven­stre har præ­sen­te­ret, og det kan vel ik­ke ka­te­go­ri­se­res som væ­ren­de vold­somt vi­sio­nært for et li­be­ralt par­ti at ad­vo­ke­re for stats­støt­tet bran­che­fa­vo­ri­se­ring. Løft er om en ny jobre­form med det end­nu ukend­te ’ mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft ’ er sam­men med usik­ker­he­den om ud­læn­din­ge­spørgs­må­let med til at så yder­li­ge­re tvivl om, hvor Ven­stre står. ALT I ALT er det ik­ke pran­gen­de, hvad bej­ler­ne til lan­dets vig­tig­ste post by­der på. Og det er skuff en­de. Dan­mark står med en gyl­den mu­lig­hed for at frem­tids­sik­re øko­no­mi­en, der er på vej op som føl­ge af uden­land­ske konjunk­tu­rer og til dels hjem­li­ge re­for­mer. Men det for­ud­sæt­ter, at man ta­ger høj­de for den de­mo­gra­fi ske ud­vik­ling – der bli­ver fl ere æl­dre og fær­re er­hvervsak­ti­ve i frem­ti­den – og her bli­ver man ik­ke over­be­vist af det for­hån­den­væ­ren­de valg­ma­te­ri­a­le. Med tan­ke på Lars Løk­ke Ras­mus­sens for­slå­e­de ima­ge, er det naivt at tro, at man ale­ne kan vin­de et valg på at væ­re det bor­ger­li­ge al­ter­na­tiv til en rød re­ge­ring. Der skal re­el po­li­tik på bor­det, hvis man ik­ke vil gam­b­le med et sand­syn­ligt re­ge­rings­skift e. jas­ta

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.