KON­SER­VA­TIV STOP- EF­FEKT ’’

De Kon­ser­va­ti­ve har lan­ce­ret en stor ny kampag­ne, hvor de bl. a. ta­ler om nazi- is­la­mis­me

BT - - DEBAT -

Tra­di­tio­nelt vil man si­ge, at der er to kort, man ik­ke skal træk­ke i dansk po­li­tisk, na­zi­kor­tet og kvin­de- kor­tet. Det før­ste bli­ver oft est dømt ude, for­di det er for ra­bi­at, det an­det for­di det tol­kes som klynk. Beg­ge kort er nu helt le­gi­ti­me po­li­ti­ske kort at spil­le, men de skal bru­ges rig­tigt. Af­sen­der, ti­m­ing, ind­hold, sam­men­hæng og va­re­de­kla­ra­tion skal gå op i en hø­je­re en­hed. Det lyk­kes ik­ke helt med den kon­ser­va­ti­ve kampag­ne, som el­lers vi­ser go­de tak­ter. OVER­ORD­NET ER DET en god kampag­ne, De Kon­ser­va­ti­ve har skudt i gang. Det er ik­ke en lil­le an­sigtsløft - ning, De Kon­ser­va­ti­ve har ka­stet sig ud i. Den gra­fi ske linje har få­et en to­tal ma­ke­over, som brin­ger tan­ker­ne hen på De Ra­di­ka­les stac­ca­toud­sagn og mysti­ske kom­ma­te­ring, idet De Kon­ser­va­ti­ve med kon­ge­ner- død- skrift ty­per nu ka­ster sig ud i iøj­ne­fal­den­de ord­de­ling. Det er hen­sigts­mæs­sigt, at K går i me­re di­rek­te kamp med De Ra­di­ka­le – og det er op­lagt at se en me­re mo­dig stil fra De Kon­ser­va­ti­ve. De har brug for at skil­le sig ud.

Ko­de­or­det for De Kon­ser­va­ti­ve er ’ stop’. Stop iværk­sæt­ter- benspænd, stop nazi- is­la­mis­men, stop stig­ning i grund­skyl­den, stop re­geltyran­ni­et, stop skat­tehetzen, stop ty­ven. Man­ge suc­ces­ful­de po­li­ti­ske kampag­ner er byg­get på den ska­be­lon – og en klas­si­ker tå­ler som be­kendt gen­ta­gel­se og ny­for­tolk­ning. Men folk, der har svært ved at få øren­lyd, har det med at rå­be hø­je­re og hø­je­re. I po­li­tik skru­er man op for re­to­rik­ken. Det har K gjort med or­de­ne hetz, nazi, benspænd og tyran­ni. Det er pop­pet. Men kampag­nen bin­des sam­men af or­det stop. El­ler ret­te­re: STOP!

Stop er et ord, der kom­mu­ni­ke­rer ufat­te­ligt godt. Man får in­stink­tivt lyst til at ban­ke en knyt­tet næ­ve i bord­pla­den og ud­bry­de et par eder. Spørgs­må­let er blot, om folk, der ban­ker bar­ke­de næ­ver i bor­det, og­så stem­mer kon­ser­va­tivt. Nog­le af dem gør utvivl­s­omt, men den klas­sisk kon­ser­va­ti­ve op­fat­ter må­ske sig selv som for dan­net til den slags. Så en­ten ser vi et for­søg fra K på at ta­le til ’ Blå Bjar­ne’ ( alt­så den fra­fald­ne mand­li­ge ar­bej­der- væl­ger), el­ler og­så ram­mer kampag­nen nok li­ge til den brov­ten­de si­de.

Kampag­nen blev skudt i gang med en kro­nik fra for­mand Pa­pe Poul­sen, hvor han op­rid­se­de De Kon­ser­va­ti­ves ’ krav’ til en kom­men­de blå

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.