Gav­ner det tra­fi ksik­ker­he­den, når bi­li­ster ad­va­rer hin­an­den om, hvor po­li­tiets fo­to­vog­ne hol­der?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com kl. 08.17 KØ­RER LANG­SOM­ME­RE På fa­ce­book. com kl. 08.45 TÅ­BE­LIGT På fa­ce­book. com kl. 09.44

Nej

LÆ­RE­PEN­GE

Ka­rin Peitsch Ku­re

Di­a­na Vint­her

Rik­ke Jensen

Ja

4.385 stem­mer på bt. dk Det kun­ne al­drig fal­de mig ind at ad­va­re om, hvor der er en fo­to­vogn. Folk kan da ba­re kø­re or­dent­ligt. Hvis man ik­ke gør, ja så har man fortjent en ’ an­mærk­ning’. Læ­rer folk at kø­re pæ­ne­re af at vi­de, at der hol­der en fo­to­vogn li­ge hen­ne om hjør­net? Nej, de kø­rer kun pænt li­ge det styk­ke, og så er det klam­pen i bund igen. Når pen­ge­pun­gen bli­ver ramt, så ple­jer det at vir­ke et lil­le styk­ke tid. Man lig­ger som man har redt. Det er ær­ger­ligt, men så­dan er det. Det hed­der læ­re­pen­ge. Jeg for­står ik­ke, hvor­for folk går så me­get amok over, at vog­ne­nes pla­ce­ring bli­ver af­slø­ret. Det får da net­op folk til at kø­re lang­som­me­re. Hvad hjæl­per det i nu­et at få en bø­de – in­gen­ting! Per­so­nen har jo al­le­re­de kørt for stærkt. Fo­to­vog­ne får folk til at sæt­te far­ten ned, for­di de vil und­gå bø­der, og det er okay, hvis ba­re det vir­ker. Og det gør det, for vi kø­rer fak­tisk lang­som­me­re nu end de sid­ste 10 år. Det får folk til at kø­re lang­som­me­re de ste­der, hvor fo­to­vog­nen hol­der. Der­eft er tryk­ker de på spe­e­de­ren igen. Jeg sy­nes, det er tå­be­ligt at ad­va­re folk om vog­ne­nes pla­ce­ring. Folk kan ba­re kø­re or­dent­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.