Læ­ge ad­va­rer: In­flu­en­za er far­lig for æl­dre

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

RI­SI­KO

Høj fe­ber og pro­ble­mer med vej­rtræk­nin­gen er blot nog­le af de in­flu­en­za­symp­to­mer, som prins Hen­rik højst sand­syn­ligt er ramt af i øje­blik­ket. Syg­dom­men er far­li­ge­re for den al­dren­de prins­ge­mal end for yn­gre men­ne­sker og kræ­ver ek­stra op­mærk­som­hed, me­ner læ­ge.

Kon­ge­hu­set meld­te i går ud, at den 80- åri­ge prins­ge­mal ik­ke kom­mer til at del­ta­ge ved fejrin­gen af Dron­nin­gens 75 års fød­sels­dag ons­dag og tors­dag, da han er sen­ge­lig­gen­de med in­flu­en­za.

Læ­ge og fored­rags­hol­der Jerk W. Lan­ger vur­de­rer, at in­flu­en­za er al­vor­lig. Jo æl­dre man er, des far­li­ge­re er in­flu­en­za, si­ger han:

» Hjer­tet ar­bej­der hår­de­re, når man er ramt af fe­ber i for­bin­del­se med in­flu­en­za. Der er sim­pelt­hen stør­re ri­si­ko for, at krop­pen ik­ke kan føl­ge med, når man er op­pe i åre­ne, og i Dan­mark dør fle­re tu­sin­de men­ne­sker hvert år af in­flu­en­za, « si­ger Jerk W. Lan­ger til bt. dk og fort­sæt­ter:

» Spe­ci­elt æl­dre, el­ler folk der har kom­pli­ka­tio­ner i for­vej­en, er i ri­si­ko­grup­pen. Der­for er det vig­tigt at føl­ge syg­dom­men tæt, når man er over 65 år gam­mel. «

Vær ek­stra op­mærk­som

Læ­ge og fored­rags­hol­der Jerk W. Lan­ger vur­de­rer, at prins Hen­rik har et fint hel­bred, men at der er grund til at væ­re ek­stra op­mærk­som over for syg­dom­mens for­løb over de næ­ste da­ge.

Prins Hen­rik har tid­li­ge­re haft pro­ble­mer med sit hel­bred. Han har blandt an­det væ­ret ind­lagt for bron­ki­tis, og det var mi­stan­ken om lun­ge­kræft, der fik Prins­ge­ma­len til at læg­ge ci­ga­ret­ter­ne på hyl­den i slut­nin­gen af 90er­ne.

Jerk W. Lan­ger for­tæl­ler, at vej­rtræk­nin­gen er hårdt ramt un­der in­flu­en­za, og at tid­li­ge­re syg­doms­for­løb kan ha­ve en be­tyd­ning.

» Jeg tror fak­tisk, at prin­sen le­ver et sundt liv. Han spi­ser god mad, mo­tio­ne­rer med si­ne hunde og får et glas god rød­vin dag­ligt. Al­le sam­men go­de ting for hel­bre­det. Prin­sen har tid­li­ge­re rø­get en del, men det be­ty­der nok min­dre, da det er læn­ge si­den, og hans lun­ger sik­kert har det bed­re nu. Men man skal føl­ge ham tæt, « si­ger Jerk W. Lan­ger.

Lig­ger i sen­gen

Prins Hen­rik var ik­ke ved Dron­nin­gens si­de man­dag, da hun tog imod pres­sen på Fre­dens­borg slot, og han var hel­ler ik­ke med, da hun i går be­søg­te Na­tio­nal­mu­se­et. Prins­ge­ma­len har der­med væ­ret ramt af in­flu­en­za­en i mindst to da­ge. Hvis in­flu­en­za­en træk­ker ud, kan det væ­re far­ligt.

» Det er vig­tigt at hol­de op­syn med prins Hen­rik. Hvis han ik­ke har få­et det bed­re in­den for fi­re- fem da­ge, kan det væ­re tegn på kom­pli­ka­tio­ner i for­bin­del­se med in­flu­en­za­en, « si­ger Jerk W. Lan­ger.

Mens dron­ning Mar­gret­he be­gi­ver sig rundt for at bli­ve fejret i da­ge­ne om­kring fød­sels­da­gen, er det vig­tigt med ro og hvi­le til Prins­ge­ma­len:

» Han har for­modent­lig høj fe­ber, og det gi­ver god me­ning, at han ik­ke del­ta­ger i be­gi­ven­he­der­ne i dis­se da­ge. Når man har in­flu­en­za, kan man stort set ik­ke an­det end at lig­ge i sen­gen, og det er fak­tisk og­så det bed­ste at gø­re. Det, ro og mas­ser af væ­ske er vej­en ud af in­flu­en­za­en, « vur­de­rer Jerk W. Lan­ger.

Ons­dag bli­ver dron­ning Mar­gret­he fejret af det of­fi­ci­el­le Dan­mark ved en gal­la­mid­dag på Chri­sti­ans­borg Slot. Og tors­dag står he­le da­gen i fød­sels­dags­fejrin­gens tegn al­le­re­de fra klok­ken 9, hvor Dron­nin­gen bli­ver væk­ket på Fre­dens­borg Slot, in­den hun ef­ter en mas­se ak­ti­vi­te­ter skal hyl­des på Fre­dens­borg Slot om af­te­nen. Det bli­ver dog uden prins Hen­rik ved sin si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.