Varm som­mer v

Der er ud­sigt til en varm og tør som­mer, men vi først skal li­ge

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk Sto­re be­de­dag, Kri­sti him­mel­fart­s­dag og pin­sen

PROG­NO­SE

Mens vin­ter­kul­den har svært ved at slip­pe sit tag i Dan­mark, er der godt nyt på vej.

Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut ( DMI) har net­op af­slø­ret en prog­no­se, der gi­ver et fo­re­lø­bigt bud på vej­ret de kom­men­de tre må­ne­der, og der ser ud til at væ­re en varm som­mer i ven­te.

Me­te­o­r­o­lo­ger er ik­ke et fol­ke­færd, der smi­der om sig med var­me løf­ter, men ener­gi­me­te­o­r­o­log Tim Pe­ter­son, der står bag sæ­son­prog­no­sen, hæl­der til den po­si­ti­ve si­de.

» Jeg tør ik­ke at love no­gen su­per­som­mer på nu­væ­ren­de tids­punkt, men der er po­si­ti­ve tegn. Som det ser ud li­ge nu, kan juli gå hen at bli­ve en vir­ke­lig pæn som­mer­må­ned, « si­ger Tim Pe­ter­s­son, som gæt­ter på, at julis gen­nem­snit­stem­pe­ra­tur vil lig­ge på et par og 20 gra­der. Det er lidt var­me­re end gen­nem­snit­tet af de se­ne­ste 20 år.

Hø­je­re tem­pe­ra­tu­rer end nor­malt

Men før vi når til sol­ri­ge stun­der på ter­ras­sen med grill, ven­ter nog­le må­ne­der med knap så godt vejr. Men det ta­ger me­te­o­r­o­lo­gen med et lyst sind.

» Skal man se lidt po­si­tivt på reg­nen, så er det pri­mært i maj, at der er en for­hø­jet ten­dens til ned­bør. Det be­ty­der, at ju­ni og juli fak­tisk kan bli­ve no­get tør­re­re, end vi er vant til, « si­ger me­te­o­r­o­lo­gen.

Han har den­ne sam­le­de prog­no­se for de kom­men­de tre må­ne­der:

» Kig­ger man sam­let på maj, ju­ni og juli, så ty­der det på, at vi får lidt hø­je­re tem­pe­ra­tu­rer end nor­malt, men højst sand­syn­ligt og­så lidt me­re ned­bør, « si­ger ener­gi­me­te­o­r­o­log Tim Pe­ter­s­son.

Det hæl­der til den var­me si­de

Iføl­ge me­te­o­r­o­lo­gen vil der over som­me­ren væ­re et varmt og tørt høj­tryk øst for Dan­mark, mens der vest for lan­det vil væ­re fug­ti­ge­re og lidt køli­ge­re. Dan­marks som­mer­vejr vil bli­ve på­vir­ket af, hvor­dan tryk­ke­ne be­væ­ger sig, der­for er det me­get svært at si­ge no­get med sik­ker­hed på nu­væ­ren­de tids­punkt, un­der­stre­ger han.

» Vi kom­mer til at lig­ge på græn­sen mel­lem det var­me og tør­re vejr mod øst og det lidt køli­ge­re vejr mod vest. Li­ge nu er der in­di­ka­tio­ner på, at vi kom­mer til at hæl­de til den var­me og tør­re si­de, « si­ger Tim Pe­ter­s­son, som me­ner, at ud­sig­ter­ne er go­de for de ef­ter­trag­te­de høj­som­mer­da­ge, hvor tem­pe­ra­tu­ren over­sti­ger 25 gra­der. Fo­tos på si­der­ne: Jens Nør­gaard Lar­sen, Jens Thay­sen og Tor­ben Christensen

APRIL: USTA­BIL

Det har ind­til nu væ­ret en lidt usta­bil må­ned

JULI: TØR OG VARM

Nog­le af årets mest po­pu­læ­re fe­ri­eu­ger

ONS­DAG 15. APRIL 2015

MAJ: VÅD OG LUN

står for dø­ren, når vi ta­ger hul på maj. Et hav af un­ge men­ne­sker skal kon­fir­me­res, og et par rø­de fa­ner skal luf­tes 1. maj. Der er man­ge an­led­nin­ger til at hå­be på godt vejr, men det ty­der på en regn­fuld må­ned. Iføl­ge DMIs sæ­son­prog­no­se bli­ver det et skif­ten­de vejr med en hel del regn, dog og­så mil­de da­ge, og ge­ne­relt en lun må­ned – Nyhavn og lig­nen­de oa­ser er en sik­ker trumf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.