Ge­ne­ral­prø­ve på val­get

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

OP­VARM­NING

» Det har jo mest væ­ret mund­hug­ge­ri og talkrig, « sag­de den kon­ser­va­ti­ve Mai Merca­do, da hun kom til or­de sidst i Fol­ke­tin­gets spør­ge­ti­me tirs­dag.

Og det var en ret præ­cis beskri­vel­se af ord­veks­lin­ger­ne mel­lem stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Valg­hyste­ri­et lig­ger som dra­ma­tisk un­der­læg­nings­mu­sik til alt, hvad der fo­re­går på Chri­sti­ans­borg i dis­se uger. Og selv om Hel­le Thor­ning kan ven­te helt til sep­tem­ber, er al­le klar kon­stant.

Stats­mi­ni­ste­ren selv vir­ker al­ler­mest klar. Selv om spør­ge­ti­mens præ­mis er, at op­po­si­tio­nen skal ud­spør­ge hen­de, gik hun selv di­rek­te til an­greb på Lars Løk­ke, in­den han over­ho­ve­det hav­de få­et or­det.

» Vi har pen­ge­ne klar til ter­r­or­pak­ken, men hvad vil Ven­stre. Hvad er de­res pro­blem? Blå blok kan hel­ler ik­ke enes om, hvad ka­rak­ter­gen­nem­snit­tet skal væ­re i gym­na­si­et. Og det mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft – det er åben­bart så mo­der­ne, at Ven­stre ik­ke en­gang selv kan for­kla­re, hvad det går ud på, « lød det fra en me­get ve­l­o­p­lagt Hel­le Thor­ning- Sch­midt da­gen ef­ter, at hun fejre­de 10 års ju­bilæum som S- for­mand.

S: Pas på kat­ten i sæk­ken

Man kun­ne ty­de­ligt hø­re, hvad der bli­ver om­drej­nings­punk­tet for de­bat­ter­ne mel­lem hen­de og Lars Løk­ke, når val­get er ud­skre­vet. Thor­ning vil igen og igen slå på, at man kø­ber kat­ten i sæk­ken, hvis man stem­mer på Ven­stre, at det er et far­ligt eks­pe­ri­ment, at in­gen aner, hvad de­res po­li­tik går ud på, og at der skal skæ­res ned i hjæl­pen til æl­dre børn og sva­ge.

» Vi har jo ind­ført no­get helt nyt – nem­lig at man hol­der bud­get­ter­ne. Det gjor­de man jo ik­ke un­der Løk­ke og Fogh, « lød det fra Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

V: Løf­te­brud, stol på det

Lars Løk­ke Ras­mus­sen vil til gen­gæld kø­re på, at Thor­ning vil gen- ta­ge løf­te­brud­de­ne fra 2011, at skat­ter­ne er for hø­je, ud­læn­din­gepo­li­tik­ken for slap, og at virk­som­he­der­ne har for dår­li­ge for­hold til at få gang i væk­sten.

» Har Hel­le Thor­ning- Sch­midt over­ho­ve­det no­gen for­slag til, hvor­dan fle­re fa­mi­li­er kom­mer ud af of­fent­lig for­sør­gel­se og bli­ver selv­for­sør­gen­de, hvis hun vin­der val­get. Og kan hun op­ly­se, hvor man­ge of­fent­ligt an­sat­te, der er ble­vet fær­re un­der den­ne re­ge­ring – jeg ken­der godt sva­ret, det er 14.000, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes sto­re og dy­re re­k­la­me­kampag­ner har med­vir­ket til, at man­ge tror, val­get bli­ver ud­skre­vet i lø­bet af de næ­ste par uger. Men S- kil­der op­ly­ser, at de kampag­ner, vi har set for længst har væ­ret plan­lagt uan­set om der skul­le ud­skri­ves valg el­ler ej. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ud­nyt­ter at de får stør­re op­mærk­som­hed, når de er ale­ne med de­res kampag­ne – de­res reklamer vil druk­ne me­re i en valg­kamp. Ven­stre har næ­sten ik­ke brugt no­gen pen­ge end­nu. Selv om de har fle­re pen­ge end S, ven­ter de med at rul­le det sto­re ma­ski­ne­ri ud til val­get rent fak­tisk er ud­skre­vet.

Thor­ning og Løk­ke i in­fight un­der tirs­da­gens spør­ge­ti­me – valg­trom­mer­ne kø­rer ik­ke på fuld styr­ke, men som det fa­ste lydtæp­pe i bag­grun­den. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.