Fag­be­væ­gel­sen kræ­ver nyt dag­pen­ge­sy­stem

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

KAMP

Mens de po­li­ti­ske par­ti­er bej­ler til væl­ger­ne ge­ne­relt, op­ru­ster den sam­le­de fag­be­væ­gel­se nu og­så for at få bedst mu­li­ge vil­kår for løn­mod­ta­ger­ne eft er et fol­ke­tings­valg.

Søn­dag in­dryk­ke­de LO­for­mand Ha­rald Børsting og FTF- for­mand Ben­te Sor­gen­frey en fæl­les kro­nik, hvor de lan­ce­re­de en fæl­les kampag­ne for at stil­le 22 krav til en ny re­ge­ring. BT kan nu af­slø­re, at der i dag og­så vil kom­me et sam­let LO/ FTF- ud­spil til, hvor­dan et nyt dag­pen­ge­sy­stem skal skru­es sam­men ef­ter næ­ste valg.

Ud­spil­let er in­ter­es­sant, for­di LO- for­mand Ha­rald Børsting og FTF- for­mand Ben­te Sor­gen­frey sid­der som nøg­le­per­so­ner i Dag­pen­ge­ko­mis­sio­nen, der har få­et til op­ga­ve at kom­me med et bud på en ny dag­pen­gere­form.

Re­ge­rin­gen af­ven­ter

Re­ge­rin­gen vil af­ven­te Dag­pen­ge­kom­mis­sio­nens ud­spil, før der vil ske æn­drin­ger. Det ud­spil får vi til sep­tem­ber.

Men LO- for­mand Ha­rald Børsting og FTF- for­mand Ben­te Sor­gen­frey lan­ce­rer nu i fæl­les­skab ni prin­cip­per for, hvor­dan de me­ner, et nyt dag­pen­ge­sy­stem skal skru­es sam­men. Det vil i dag bli­ve meldt ud som fag­be­væ­gel­sens sam­le­de ud­spil.

Dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen be­står ud over de to af fem pro­fes­so­rer, samt en re­præ­sen­tant fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning, en fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og en re­præ­sen­tant fra Be­skæft igel­ses­mi­ni­ste­ri­et.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra hver­ken Børsting el­ler Sor­gen­frey, for­di alt er klau­su­le­ret til i dag. Men iføl­ge de do­ku­men­ter, BT er kom­met i be­sid­del­se af, skul­le det dre­je sig om prin­cip­per­ne her til høj­re.

De to ho­ved­or­ga­ni­sa­tio­ner re­præ­sen­te­rer til­sam­men næ­sten 100 fag­for­e­nin­ger og 1,5 mil­li­o­ner løn­mod­ta­ge­re. Et nyt dag­pen­ge­sy­stem skal sik­re, at der højst er 24.000 per­so­ner, der mi­ster dag­pen­ge­ret­ten om året, og ik­ke som nu 14.000 per­so­ner.

ONS­DAG 15. APRIL 2015 Al­le skal be­ta­le det sam­me uan­set ri­si­ko­en for le­dig­hed. Det skal væ­re øko­no­misk at­trak­tivt at ta­ge kortva­rigt ar­bej­de og del­tids­an­sæt­tel­ser mv. Dag­pen­ge­sy­ste­met skal fort­sat væ­re at­trak­tivt for nyud­dan­ne­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.