BLOMSTERPIG

BT - - NYHEDER -

var se­kre­tær på ste­det og hav­de nø­je in­stru­e­ret pi­ger­ne i, hvor­dan de skul­le stå med blom­ster­ne, når Dron­nin­gen an­kom. » Vi skul­le gi­ve høj­re hånd til Dron­nin­gen, over­brin­ge blom­ster og ne­je dybt. Men da Dron­nin­gen en­de­lig an­kom til be­gi­ven­he­den og steg ud af bi­len, blev jeg sim­pelt- hen så beno­vet over værftsor­ke­ster, pu­bli­kum, flag i lan­ge ba­ner og ik­ke mindst Dron­nin­gens fremto­ning i rig­tig fint tøj og hat, at jeg glem­te al­le min mors in­struk­tio­ner og blev stå­en­de med be­ne­ne so­lidt plan­tet på jor­den uden at ne­je og gav ven­stre hånd til Dron­nin­gen, « for­tæl­ler Git­te Vi­be Dam.

På sin seks års fød­sels­dag var Camilla blom­ster­pi­ge. I dag er hun 20 år. ster, « for­kla­rer Ca­mil­las mor, Bir­git­te. Borg­meste­ren var med på at la­de fødselsdagsbarnet få det ære­ful­de hverv, og det var da og­så en stor dag for hen­de og hen­des stol­te for­æl­dre. Men det var nu ik­ke da­gens bed­ste ga­ve… » Da jour­na­li­ster­ne spurg­te hen­de, hvad den bed­ste ga­ve hav­de væ­ret, lød det promp­te svar fra Camilla: ’ Le­go!’. «

Git­te Vi­be blev så beno­vet over sy­net af Dron­nin­gen, at hun glem­te al­le in­struk­ser om at ne­je.

16- åri­ge Kathrine Wol­ff Jensen var blom­ster­pi­ge for fem år si­den, da Dron­nin­gen og Prins­ge­ma­len be­søg­te Sam­sø i ju­ni 2010. » Jeg hav­de glæ­det mig rig­tig læn­ge, fak­tisk næ­sten et halvt år. Og da da­gen en­de­lig kom, var jeg så spændt. Jeg skul­le over­ræk­ke blom­ster­ne på hav­nen, og al­le mi­ne klas­se­kam­me­ra­ter og fa­mi­lie var der for at se mig - og selv­føl­ge­lig re­gent­par­ret, « for­tæl­ler Kathrine. » Dron­nin­gen var så sød og tak­ke­de, og bå­de hun og Prins­ge­ma­len gav mig hån­den, « til­fø­jer hun. Kathrine var me­get stolt, da hen­des ni- åri­ge lil­le­sø­ster Julie blev ud­valgt til at væ­re blom­ster­pi­ge, da det hol­land­ske kon­ge­par sam­men med kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Mary gæ­ste­de Sam­sø 18. marts i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.