Ren­te­dyk ramm Af­kast

De hi­sto­risk la­ve ren­ter kan for­rin­ge af­ka­stet på din pen­sions­op­spa­ring med tu­sind­vis af kro­ner, ad­va­rer eks­per­ter

BT - - PF TØKONOMI - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

TJEK DIN PEN­SION

Det er nu, du skal gi­ve din pen­sions­op­spa­ring et grun­digt ef­ter­syn.

Så­dan ly­der det fra eks­per­ter, der ad­va­rer om, at den hi­sto­risk la­ve ren­te kan på­vir­ke dan­sker­nes op­spa­rin­ger ne­ga­tivt.

Ren­ten, der i lø­bet af de se­ne­ste år har be­væ­get sig helt i bund, har den kon­se­kvens, at af­ka­stet på obligationer nu er så lavt, at det i man­ge til­fæl­de ik­ke kan be­ta­le sig at in­ve­ste­re pen­sions­gul­det i dem, ly­der det blandt an­dre fra Anders Val­de­mar Juhl, der er uaf­hæn­gig pen­sions­rå­d­gi­ver:

» Der er sta­dig over­ra­sken­de man­ge dan­ske­re, som har en pen­sions­op­spa­ring med en gen­nem­snits­ren­te ba­se­ret på obligationer. Men for langt de fle­ste gi­ver det ik­ke me­ning. Den la­ve ren­te be­ty­der, at af­ka­stet lig­ger og ba­lan­ce­rer om­kring in­f­la­tio­nen, så der­med får man ik­ke en vækst i op­spa­rin­gens stør­rel­se, « si­ger Anders Val­de­mar Juhl.

Vælg ak­tier

Ge­vin­sten i kro­ner og øre ved at væl­ge ak­tier frem for obligationer ta­ler sit eget ty­de­li­ge sprog: Gen­nem­snit­ligt set fik en per­son med en op­spa­ring på en mil­li­on kro­ner et af­kast på 89.500 kro­ner med en mar­keds­ren­te- ord­ning ( 50 pro­cent ak­tier) i 2014. Hvis den sam­me per­son hav­de en gen­nem­snit­lig ga­ran­ti- ren­te, vil­le af­ka­stet kun væ­re 23.500 kro­ner, vi­ser en be­reg­ning, som rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Aon Den­mark har fo­re­ta­get for BT.

Anders Val­de­mar Juhl an­be­fa­ler der­for, at en stor del af op­spa­rin­gen in­ve­ste­res i ak­tier, der set over en lang tids­ho­ri­sont har gi­vet det hø­je­ste af­kast.

» For de fle­ste op­spa­re­re vil det kun­ne sva­re sig at væl­ge et mar­keds­ren­te­pro­dukt, som føl­ger ud­vik­lin­gen på mar­ke­det. Det er nød­ven­digt i dag at ta­ge en hø­je­re in­ve­ste­rings­ri­si­ko for at op­nå et for­nuf­tigt af­kast end tid­li­ge­re, « for­kla­rer pen­sions­rå­d­gi­ve­ren.

Om­valgs­bonus

Fle­re af pen­sions­sel­ska­ber­ne til­by­der i dag en om­valgs­bonus, hvis man skif­ter fra en så­kaldt gen­nem­snits­ren­te med ydel­ses­ga­ran­ti til mar­keds­ren­te.

Anders Val­de­mar Juhl un­der­stre­ger dog, at nog­le dan­ske­re kan ha­ve en for­del ved at fast­hol­de ga­ran­ti- ord­nin­gen, hvis de er tæt på pen­sions­al­de­ren og har en høj gen­nem­snits­ren­te.

» Det kræ­ver en in­di­vi­du­el vur­de­ring at fin­de ud af, hvad der er den bed­ste løs­ning. Men man skal væ­re op­mærk­som på, at en ga­ran­ti- af­ta­le godt kan væ­re en me­get dyr løs­ning og en falsk tryg­hed. «

Dan­ske­re, der al­le­re­de har en mar­keds­ren­te, skal og­så over­ve­je at ju­ste­re de­res ri­si­kopro­fil, så obligationer ik­ke fyl­der for me­get, til­fø­jer han.

Ab­surd si­tu­a­tion

Car­sten Hol­dum, der er pri­va­tø­ko­nom hos PFA Pen­sion, kal­der det ’ en helt ny og ab­surd si­tu­a­tion’, at ren­te­ni­veau­et i den ve­st­li­ge ver­den er så lavt.

» Man op­når for ti­den en helt ab­surd lav ren­te ved at væl­ge den sik­re in­ve­ste­ring i for ek­sem­pel dan­ske stats- el­ler re­al- kre­di­tob­liga­tio­ner. Det for­hold fortje­ner stor op­mærk­som­hed, « si­ger Car­sten Hol­dum fra PFA Pen­sion.

Ny tan­ke­gang

Dan­sker­ne er nødt til at væn­ne sig til tan­ken om, at den sik­re in­ve­ste­ring ik­ke læn­ge­re ek­si­ste­rer, på­pe­ger han:

» Alt det, vi tænk­te for 10 år si­den, skal tæn­kes om. Sik­ker­he­den er bor­te – det er no­get helt nyt. Der­for er vi nødt til at for­hol­de os til, hvor­dan vi bedst in­ve­ste­rer pen­ge­ne i den nye si­tu­a­tion. «

Hvis man vil ha­ve pen­sions­op­spa­rin­gen til at vok­se, er spred­te ak­tie- in­ve­ste­rin­ger der­for vej­en frem, me­ner han:

» Nøg­le­or­det er ri­si­kospred­ning. Man kom­mer ik­ke uden om, at man får en blodtud fra tid til an­den, som det ske­te i 2008, da fi­nanskri­sen kom. Men al er­fa­ring vi­ser, at hvis man hol­der fast og har is i ma­ven, så gi­ver ak­tier det bed­ste af­kast på langt sigt, « si­ger Car­sten Hol­dum.

Mar­keds­ren­te

ONS­DAG 15. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.