Følg de 10 trin: Giv din pen­sion et ef­ter­syn

BT - - PF TØKONOMI -

Skab dig et over­blik

Først og frem­mest er det vig­tigt, at du dan­ner dig et over­blik over al­le di­ne pen­sions­pro­duk­ter. Det kan du gø­re på hjem­mesi­den Pen­sions­in­fo. dk, hvor du log­ger ind med dit NemID. Her kan du se en sam­let over­sigt over di­ne op­spa­rin­ger og til­knyt­te­de for­sik­rin­ger. Her kan du og­så se i kro­ner og øre, hvor man­ge pen­ge du kan reg­ne med at få ud­be­talt fra dag et af din pen­sion. Det er en god idé at gen­nem­gå di­ne op­lys­nin­ger mindst én gang år­ligt – samt når din livs­si­tu­a­tion æn­drer sig.

Af­stem for­vent­nin­ger – hvil­ket liv øn­sker du som pen­sio­nist?

Hvor­dan du får mest ud af din pen­sions­op­spa­ring, af­hæn­ger i høj grad af di­ne in­di­vi­du­el­le øn­sker og for­vent­nin­ger til al­der­dom­men. Der­for er det vig­tigt, at du gør op med dig selv, hvil­ket liv du ger­ne vil le­ve, når du når pen­sions­al­de­ren. Hvor læn­ge for­ven­ter du at le­ve? Skal der væ­re råd til rej­ser og an­dre for­nø­jel­ser? Vil du ha­ve pen­ge­ne ud­be­talt i bid­der over en tids­be­græn­set pe­ri­o­de ( ra­te­pen­sion) el­ler som et fast be­løb he­le li­vet ( liv­ren­te)? Hvor­når for­ven­ter du at slut­te dit ar­bejds­liv? Jo læn­ge­re tid du bru­ger på ar­bejds­mar­ke­det, des stør­re bli­ver din pen­sions­ud­be­ta­ling.

Spa­rer du nok op?

Som en tom­mel­finger­re­gel si­ger man, at din pen­sion bør væ­re stor nok til at gi­ve dig 70- 80 pro­cent af din for­hen­væ­ren­de ind­komst, når du læg­ger ATP, fol­ke­pen­sion, ar­bejds­mar­keds­pen­sion og egen op­spa­ring sam­men. På hjem­mesi­den For­sik­ringog­pen­sion. dk kan du fin­de en pen­sions­må­ler, som sam­men­lig­ner din om­trent­li­ge pen­sion med din nu­væ­ren­de ind­komst. Ved at æn­dre di­ne indstil­lin­ger kan du se, hvil­ke kon­se­kven­ser det har for din pen­sion.

In­ve­ster di­ne pen­ge op­ti­malt

Rig­tig man­ge kun­der kan i dag væl­ge at flyt­te de­res op­spa­ring fra en så­kaldt gen­nem­snits­ren­te med en ga­ran­te­ret ydel­se til mar­keds­ren­te, hvor af­ka­stet i hø­je­re grad er ba­se­ret på ak­tier. Of­te er det mu­ligt at få en så­kaldt om­valgs- bonus. I de se­ne­ste år har ren­ten væ­ret me­get lav, og det be­ty­der, at af­ka­stet på obligationer er lavt. Hvad den rig­ti­ge løs­ning er for dig, af­hæn­ger dog af, hvor­dan du har det med ri­si­ko­en. Hvis du har mar­keds­ren­te, er det un­der al­le om­stæn­dig­he­der en god idé at spre­de di­ne in­ve­ste­rin­ger.

Husk din bo­li­gø­ko­no­mi

Som bo­li­ge­jer skal du for­hol­de dig til, om det bedst kan be­ta­le sig at ind­be­ta­le pen­ge til din op­spa­ring, el­ler om det er smar­te­re, at du får af­vik­let din gæld. Hvis du sid­der med tun­ge banklån til en høj ren­te, kan det væ­re en langt bed­re løs­ning for din sam­le­de pri­va­tø­ko­no­mi at få dem ud af ver­den end at sæt­te pen­ge ind på en op­spa­rings­kon­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.