I krig mod må­ger

BT - - NYHEDER - Ole Christensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NAK OG ÆD

De se­ne­re år har lar­men­de og ag­gres­si­ve sølv­må­ger i sti­gen­de grad gjort by­li­vet surt for aar­hu­si­a­ner­ne.

Ale­ne sid­ste år modt­og kom­mu­nen over 100 hen­ven­del­ser med bud­ska­bet: ’ Gør no­get, kom­mu­ne. Vi kan ik­ke sove om nat­ten for den larm’.

Hidtil har må­ger­ne stort set haft frit spil. Men nu er der hjælp på vej til i hvet fald nog­le af de må­ge­pla­ge­de be­bo­e­re. Det skri­ver År­hus Stift­s­ti­den­de.

Som en di­rek­te kon­se­kvens af de man­ge hen­ven­del­ser har Tek­nik og Mil­jø i Aar­hus Kom­mu­ne hjul­pet må­ge­pla­ge­de ejen­dom­se­je­re med at sø­ge Na­tursty­rel­sen om til­la­del­se til at er­klæ­re må­ger­ne krig.

Re­sul­ta­tet er, at Na­tursty­rel­sen nu har gi­vet ejer­ne af 24 ejendomme lov til at be­kæm­pe må­ger­ne på de­res egen ejen­dom.

Husk vå­ben­til­la­del­se

Blandt de eje­re, der har få­et til­la­del­se, er ek­sem­pel­vis Ar­bej­der­nes An­dels Bo­lig­for­e­ning, som ad­mi­ni­stre­rer 8.500 bo­li­ger i 57 bo­ligaf­de­lin­ger.

Og­så den sto­re al­men­nyt­ti­ge bo­lig­for­e­ning AL2­bo­lig har få­et til­la­del­se til at re­gu- le­re sølv­må­ger på for­skel­li­ge adres­ser.

Des­u­den har en sko­le, fle­re er­hverv­se­jen­dom­me, pri­va­te­je­de bo­li­ger samt en­kel­te kom­mu­nalt eje­de ejendomme få­et grønt lys fra Na­tursty­rel­sen.

Og må­ger­ne har god grund til at væ­re på vagt. Nog­le få ejen­dom­se­je­re har få­et lov til at fjer­ne æg og re­der. Men pri­mært er der gi­vet lov til at sky­de må­ger med luft­ge­vær.

Mindste­krav

Her er det et krav, at ka­li­be­ren er mindst 5,5 mil­li­me­ter, for­tæl­ler Tor­sten Lind Søn­der­gaard fra Dan­marks Jæ­ger­for­bund:

» Des­u­den skal ud­gangs­hastig­he­den væ­re på mindst 200 me­ter i se­kun­det, « si­ger han til År­hus Stift­s­ti­den­de og un­der­stre­ger, at den slags vå­ben kræ­ver vå­ben­til­la­del­se.

Til au­gust skal Na­tursty­rel­sen ha­ve be­sked om, hvor­dan be­kæm­pel­sen er gå­et, og Tek­nik og Mil­jø vil i den sam­men­hæng eva­lu­e­re ind­sat­sen i Aar­hus.

Kom­mu­nen vil og­så be­slut­te, om ini­ti­a­ti­vet skal vi­dere­fø­res el­ler even­tu­elt ud­byg­ges i 2016.

» Det er Tek­nik og Mil­jøs for­vent­ning, at må­ge­be­kæm­pel­sen har en mærk­bar lo­kal ef­fekt, « si­ger Anders Maltha Ras­mus­sen, af­de­lings­chef i Aar­hus Kom­mu­ne, til År­hus Stift­s­ti­den­de.

ONS­DAG 15. APRIL 2015

Fo­to: Flem­m­ing Krogh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.