Man­ge sy­ge­hu­se har dår­ligt ar­bejds­mil­jø

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen og Ni­els Brandt Pe­ter­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

BE­SVI­MER

Fle­re ho­spi­ta­ler i Dan­mark dø­jer med et alar­me­ren­de dår­ligt ar­bejds­mil­jø.

Det psy­ki­ske ar­bejds­mil­jø er så dår­ligt på 21 ud af de 27 of­fent­li­ge sy­ge­hu­se, som Ar­bejds­til­sy­net har vur­de­ret si­den be­gyn­del­sen af 2014, at de har få­et en sur smiley. Det vi­ser en op­tæl­ling, som Fag­bla­det FOA har la­vet.

Det er ty­pisk for få an­sat­te til for man­ge op­ga­ver, vre­de pa­tien­ter og utal­li­ge fejl på grund af travlhed, der har ud­løst de på­bud, til­sy­net har gi­vet sy­ge­hu­se­ne.

» Det er be­skæm­men­de, at vi har en sy­ge­hus­sek­tor, hvor så stor en an­del af sy­ge­hu­se­ne har pro­ble­mer, og det går og­så ud over pa­tien­ter­ne, « si­ger ar­bejds­for­sker med eks­per­ti­se i psy­kisk ar­bejds­mil­jø Hans Hve­ne­gaard til Fag­bla­det FOA.

Avi­sen. dk har kig­get nær­me­re på et på­bud, som Ar­bejds­til­sy­net har gi­vet Re­gion Nord­jyl­lands aku­t­te­le­fon. Her vi­ser det sig, at sy­geple­jer­sker på aku­t­te­le­fo­nen er så stres­se­de, at de i nog­le til­fæl­de be­svi­mer på ar­bej­de.

Che­fen for vagt­cen­tra­len, Jan Lind­berg, ærg­rer sig over Ar­bejds­til­sy­nets på­bud, men me­ner, at ar­bejds­mil­jø­et er ble­vet for­bed­ret.

Nog­le sy­geple­jer­sker er så stres­se­de, at de be­svi­mer midt i opkald på akut- te­le­fo­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.