Kul­tur Rock- op­rør mod m

St­ef­fen Jun­ger­sen og eje­ren af en ro­ck­klub har stif­tet en rock- pen­dant til DMA og Gaf­fa- pri­sen. Den ud­de­les lør­dag

BT - - KULTUR -

MU­SIK

Jan Erik­sen

jae@ bt. dk En en­kelt epi­so­de un­der Da­nish Mu­sic Awards var drå­ben, der fik bæ­ge­ret til at fly­de over. Da eje­ren af den kø­ben­havn­ske hard rock- klub High Vol­ta­ge, Martin Jensen, så at ud­de­lin­gen af pri­sen for årets dan­ske ro­ck­ud­gi­vel­se var hen­vist til foy­e­ren, mens re­sten af pri­ser­ne blev ud­delt i sa­len, traf han be­slut­nin­gen: Dan­mark skal ha­ve sin egen selv­stæn­di­ge ro­ck­pris.

Lør­dag har han og BTs fre­elan­cer, rock’n’roll- leg­en­den St­ef­fen Jun­ger­sen pre­mi­e­re på High Vol­ta­ge Rock Awards. Til ste­de i klub­ben High Vol­ta­ge, der lig­ger i Bol­tens Gård i Kø­ben­havn, vil der bl. a. væ­re med­lem­mer af Vol­be­at, D- A- D, Mi­ke Tramp, Ar­til­le­ry, Raun­chy og Pret­ty Maids.

I alt 14 pri­ser ud­de­les i lø­bet af af­te­nen. De er støbt i be­ton – af Jensen selv.

» Du kan godt se det som et op­rør. Rock’n’roll er op­rin­de­ligt et op­rør. Fest, op­rør og livs­kraft, « si­ger Jun­ger­sen.

Rock i foy­e­ren

» High Vol­ta­ge- pri­sen er op­ret­tet, for­di den ik­ke er der i for­vej­en. De ek­si­ste­ren­de pri­ser til­go­de­ser ik­ke rock og me­tal, « til­fø­jer Martin Jensen til BT.

» Se­ne­st var det me­get syn- ligt til DMA, hvor sta­tu­et­ten til Årets Dan­ske Ro­ck­ud­gi­vel­se blev ud­delt i foy­e­ren. Det var en rød klud for mi­ne øj­ne. Det en­de­li­ge be­vis på, at de ik­ke ta­ger ro­ck­mu­sik­ken al­vor­ligt. St­ef­fen og jeg fandt hur­tigt sam­men om, at der bur­de gø­res no­get ved det, « si­ger han.

Ud­over DMA ud­de­les der år­ligt Gaf­fa- pri­ser, Step­pe­ulv­pri­ser, Voi­ce- pri­ser, ja­zz- pri­ser – og nu og­så Carl- pri­sen, der er stif­tet af folk fra den dan­ske pla­de­bran­che i an­led­ning af Carl Ni­el­sens 150 års fød­sels­dag.

På spørgs­må­let, om ik­ke Dan­mark har ri­ge­ligt med pri­ser, sva­rer St­ef­fen Jun­ger­sen, der skre­vet om hard rock i me­re end 25 år: vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re, der de­fi­ne­rer, hvad der skal gå un­der be­teg­nel­sen ’ rock’, er det væ­sent­ligt for os at hyl­de » Gaf­fa- pri­sen har en en­kelt vækst­la­get i rock, som el­lers hard rock- ka­te­go­ri. Det er al­drig får et klap på skul­de­dét. Det er vig­ti­ge­re med tv­ren. Det får de med vo­res trans­mis­sion og san­ge­r­in­der, pris, « si­ger St­ef­fen Jung­ser­sen. der op­træ­der i un­der­tøj – in­De to rock- ildsjæ­le ser et gen nævnt, in­gen glemt – som for dem be­syn­der­ligt skis­ma i DMA. Den slags gør showet mel­lem den op­ad­gå­en­de kur­me­re at­trak­tivt for an­non­cø­ve for hard ro­ck­en og me­di­er­rer­ne. Ud­over at det be­ty­der nes neg­li­ge­ring af gen­ren. en del for os, at det er os og » Ro­ck­en har må­ske al­drig

HIGH VOL­TA­GE ROCK AWARDS

Hyl­dest til vækst­la­get

haft det bed­re. Det vrim­ler med hard rock- festi­va­ler i Eu­ro­pa, Co­pen­hell i Kø­ben­havn er en kæm­pe suc­ces. For­hå­bent­lig smit­ter det af, så me­di­er­ne op­da­ger sce­nen un­der Vol­be­at og f. eks. D- A- D.

Stor støt­te

» På­fal­den­de at vi har haft en enorm sup­port fra bands, pu­bli­kum og sponso­rer. Men den etab­le­re­de bran­che har vi stort set ik­ke hørt fra. Vi har ik­ke hørt fra pla­de­sel­ska­ber­ne, hel­ler ik­ke fra in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne som Ifpi ( mu­sik­sel­ska­ber­nes bran­che­or­ga­ni­sa­tion, red.). «

BT har frem­lagt Jen­sens og Jun­ger­sens kri­tik for ar­ran­gø­rer­ne af de to sto­re pri­ser, DMA og Gaf­fa.

» Vi kan kun væ­re gla­de for, at High Vol­ta­ge- pri­sen ser da­gens lys. DMA er jo en bred be­gi­ven­hed, som hvert år til­go­de­ser man­ge for­skel­li­ge gen­rer. Der­for er det og­så kun pris­vær­digt, at et ar­ran­ge­ment som High Vol­ta­ge går i dyb­den med at hyl­de ro­ck­en, « si­ger If­pis kom­mu­ni­ka­tions­chef Las­se Lind.

Gaf­fas re­dak­tør Rams­dal si­ger:

» Gaf­fa- pri­sen er i mod­sæt­ning til High Vol­ta­ge­pri­sen en bred mu­sikpris, der spæn­der over pop, rock og elek­tro­nisk mu­sik. Jeg sy­nes kun, at det er godt, at der er nog­le ildsjæ­le, der vil ska­be fo­kus på den hår­de rock og me­tal. «

Pe­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.