Papri­ka spil­ler Tove Dit­lev­sen

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

TE­A­TER

40 år ef­ter sin død er Tove Dit­lev­sen op­pe i ti­den.

Ro­ma­nen ’ Vil­helms væ­rel­se’ ge­nud­gi­ves – det sam­me med tekst­sam­lin­gen ’ Jeg vil­le væ­re en­ke og jeg vil­le væ­re dig­ter’. Te­a­ter­grup­pen Sort Samvit­tig­heds ’ Tove, Tove, Tove’ måt­te flyt­tes fra Det kon­ge­li­ge Te­a­ters Sku­e­spil­hu­set til en stør­re sal.

Nu føl­ger Fol­ke­te­a­te­ret så op med fo­re­stil­lin­gen ’ Den on­de lyk­ke – Tove Dit­lev­sens sid­ste kær­lig­hed’, der har Papri­ka Steen i ho­ved­rol­len som den iko­ni­ske dig­ter. Der er pre­mi­e­re om præ­cis et år.

Iføl­ge te­a­tret frem­stil­les Tove Dit­lev­sen som en kvin­de, hvis op­rig­tig­hed nær­mer sig det bruta­le. Hun klæ­der sig selv og si­ne nær­me­ste af i hen­syns­løst ær­li­ge po­rtræt­ter af et kvin­de- og for­fat­ter­liv, der til for­veks­ling lig­ner hen­des eget: Tove Dit­lev­sen, for­fat­ter, brev­kas­se­re­dak­tør, mor, sted­mor og hu­stru. Da vi mø­der hen­de, er hun gift med Ek­stra Bla­dets che­fre­dak­tør Vi­ctor An­drea­sen. Tove har net­op ud­gi­vet novel­le­sam­lin­gen ’ Den on­de lyk­ke’, og hen­des æg­te­skab be­væ­ger sig mel­lem sam­men­brud og lyk­ke. De­res for­hold er en kon­stant spæn­de­trø­je af gen­si­digt be­gær og af­hæn­gig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.