Jo­hn Len­non- te­a­ter­kon­cert får dansk ver­denspre­mi­e­re

BT - - KULTUR - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

TE­A­TER

Til eft er­å­ret kan to te­a­tre i hen­holds­vis Aar­hus og Kø­ben­havn præ­sen­te­re en helt usæd­van­lig ver­denspre­mi­e­re.

For før­ste gang vil en lang ræk­ke af Jo­hn Len­nons udø­de­li­ge so­lo- hit bli­ve op­ført i helt sær­li­ge ver­sio­ner på to dan­ske te­a­ter- sce­ner, nem­lig Ave­ny- T på Fre­de­riks­berg i Kø­ben­havn og Aar­hus Te­a­ter i lan­dets næst­stør­ste by.

I spid­sen for hol­det på sce­nen står den gar­ve­de te­a­ter­kon­cert- ve­te­ran Jim­my Jør­gen­sen sam­men med te­a­ter- de­butan­ten, san­ge­r­in­den Di­cte.

Det har ta­get Ave­ny- Ts di­rek­tør Jon Step­hen­sen og hans stab op mod fi re år ba­re at er­hver­ve ret­tig­he­der­ne til Len­nons mu­sik.

» Yoko Ono har selv væ­ret in­de over og si­ge ja un­der­vejs, « si­ger Step­hen­sen.

» Hun har blandt an­det be­tin­get sig, at der ik­ke bli­ver ta­le om en for­tæl­ling om hen­des og Len­nons liv « .

’ Te­a­ter­kon­cert Jo­hn Len­non Imag­i­ne’ får ur­pre­mi­e­re 28. au­gust i Aar­hus, og på Ave­nyT i Kø­ben­havn 9. ok­to­ber.

Til ven­stre: St­ef­fen Jun­ger­sen og Martin Jensen, fo­to­gra­fe­ret i High Vol­ta­ge. Fo­to: Nils Meilvang. Øverst: Sol­brud er no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en ’ Årets dan­ske me­ta­lud­gi­vel­se’. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph. Her­over: Vol­be­at no­mi­ne­ret som årets dan­ske band.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.