’’

BT - - KULTUR -

Det er in­gen hem­me­lig­hed, at man­ge in­ter­es­ser er bø­jet mod hin­an­den, før årets DMA og Ro­bert- pri­ser kan ud­de­les. For nu at si­ge det på den må­de

Den en­gel­ske ko­mi­ker med me­get me­re Rus­sell Brand ud­tal­te en gang så­dan cir­ka, at han hav­de væ­ret en arg mod­stan­der af prisshow, ind­til han selv modt­og sin før­ste pris. Så­dan er der sik­kert man­ge an­dre mu­si­ke­re, sku­e­spil­le­re og an­dre, der ser på det. Vel el­sker mil­li­o­ner, må­ske mil­li­ar­der af fans af po­pkul­tur pris­ud­de­lin­ger som DMA, Oscar, Gol­den Glo­be og MTV Awards – det er tvs­how, pro­du­ce­ret af de skar­pe­ste hjer­ner til den slags. Set fra si­de­linj­en er der ta­le om hy­per­kom­merci­el­le ’ klap­pe­hin­an­den- på- ryg­gen’ show, hvor alt mu­ligt an­det end li­ge kun­sten er i cen­trum. Des­u­den er det jo bund og grund un­der­ligt at kon­kur­re­re på no­get så uru­bri­cer­bart som kunst. FINT MED SPIDSFINDIGT sam­men­sat­te fa­gjury­er, der be­slut­ter, hvem der har gjort sig fortjent til pri­ser­ne, men hvad er det EGENT­LIG, der gør, at en fi lm som ’ Birdman or ( The Une­xpected Vir­tue of Ig­nor­an­ce)’ er bed­re end ’ Boyhood’ el­ler al­le mu­li­ge an­dre fi lm, der al­drig nå­e­de at bli­ve no­mi­ne­ret til årets Oscar? DER ER PRE­STI­GE og man­ge mil­li­o­ner dol­lar og kro­ner på spil for de no­mi­ne­re­de sel­ska­ber, vær­ker og en­kelt­per­so­ner. Man skal ik­ke un­der­ken­de re­k­la­me­vær­di­en i en DMA, Bo­dil el­ler Oscar for den sags skyld. El­ler i tu­sin­der af awards­how ver­den over. Det er in­gen hem­me­lig­hed, at man­ge in­ter­es­ser er bø­jet mod hin­an­den, før årets DMA- og Ro­bert- pri­ser kan ud­de­les. For nu at si­ge det på den må­de.

Der­for ser man jævn­ligt mod- prisshow pop­pe op. Et af de me­re kuri­ø­se ek­semp­ler er pa­ro­di­en på Oscar, Ra­zzies, der ud­de­les til de dår­lig­ste fi lm og sku­e­spil­le­re. Stor respekt, i øv­rigt til de i alt 11 sku­e­spil­le­re og in­struk­tø­rer – bl. a. San­dra Bul­lo­ck og Hal­le Ber­ry – der rent fak­tisk mød­te frem og modt­og de­res pris for en elen­dig præ­sta­tion. Med et stort, hvidt smil.

De se­ne­re år er der kom­met fl ere me­re el­ler min­dre iro­ni­ske prisshow, hvor prisvin­de­re le­ger, at det er vig­tigt, mens de på for­hånd er indstil­le­de på at læg­ge ego­er­ne i gar­dero­ben og be­nyt­ter lej­lig­he­den til at mob­be hin­an­den.

Det gæl­der her­hjem­me til dels Zulu Awards og Co­me­dy Gal­la. Og så var der jo en nu le­gen­da­risk aft en, hvor Gaff apri­sen ud­vik­le­de sig til en gam­mel sort- hvid Bu­ster Ke­a­ton­fi lm. SET I DET lys er det sær­de­les glæ­de­ligt, når to ro­ck­nør­der, som be­skre­vet her på si­der­ne, går til op­rør mod bå­de det kom­merci­el­le og me­get ’ det er ba­re no­get, vi le­ger’ prisshow. Ale­ne bå­ret af pas­sion, vand ( og må­ske lidt til at tyn­de det op), brød og kær­lig­hed. Li­ge­som f. eks. Step­pe­ulv­pri­sen og tid­li­ge­re hip­hop- pris­ud­de­lin­ger f. eks.

I sid­ste en­de er det, hvad mu­sik, fi lm og an­det kunst hand­ler om. Hvad det, DU op­le­ver ved højt­ta­ler­ne, gør ved dig og dit liv.

Lad hver­ken os an­mel­de­re, prisshow, sel­ska­ber, re­k­lam­folk, di­ne Fa­ce­book- ven­ner el­ler an­dre bil­de dig an­det ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.