Chef med fo­kus på de an­sat­te

Al­lan Lind­hard Jør­gen­sen er en di­rek­tør med in­ter­es­se for si­ne me­d­ar­bej­de­re

BT - - NAVNE - Thomas Mikkel Mor­ten­sen th­mo@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I MOR­GEN

Da Al­lan Lind­hard Jør­gen­sen i 1989 be­slut­te­de sig for at byg­ge et par­cel­hus med sin hu­stru, ske­te det med ryg­gen mod mu­ren. At igang­sæt­te sit eget huspro­jekt un­der ’ kar­toff el­ku­ren’ var be­stemt ik­ke hver­dagskost i en tid, hvor byg­ge­ri­et på det nær­me­ste stod stil­le. Al­lan Lind­hard Jør­gen­sen og fru­en var den­gang un­ge og fat­ti­ge, så de måt­te selv ifø­re sig ar­bejd­s­tø­jet og ta­ge ak­tiv del i hus­byg­ge­ri­et, så den øko­no­mi­ske plan kun­ne hol­de vand.

Al­lan Lind­hard Jør­gen­sen vi­ste sig at væ­re så dyg­tig til at le­de og di­ri­ge­re si­ne ven­ner og be­kend­te un­der byg­ge­ri­et, at ty­pe­hus­fi rma­et bag pro­jek­tet, Eu­ro­dan, eft er­føl­gen­de til­bød ham en chef­stil­ling, og si­den har Al­lan Lind­hard Jør­gen­sen be­fun­det sig i en­tre­pre­nør- og byg­ge­bran­chen.

For den nu­væ­ren­de Kemp & Lauritzen- di­rek­tør hand­ler byg­ge­ri om at få men­ne­sker til at fun­ge­re sam­men. Det var den mis­sion, der blev væk­ket i ham, da han i 1989 ind­led­te sit eget lil­le byg­ge­ri – og det har væ­ret den rø­de tråd for ham li­ge si­den.

Al­lan Lind­hard Jør­gen­sen til­t­rå­d­te som di­rek­tør i Kemp & Lauritzen i ja­nu­ar 2008 og har si­den for­må­et at sty­re den sto­re el-, vvs- og ven­ti­la­tions­kon­cern sik­kert gen­nem åre­ne med fi nanskri­sen.

Si­den har han po­si­tio­ne­ret Kemp & Lauritzen til at ind­ta­ge rol­len som lan­dets stør­ste tek­ni­ken­tre­pre­nør med knap 2.000 an­sat­te.

I 2013 blev sel­ska­bet dog igen ramt af sto­re van­ske­lig­he­der, da en hård vin­ter, et ge­ne­relt dyk på in­stal­la­tions­mar­ke­det og ik­ke mindst kon­kur­sen hos en­tre­pre­nør­virk­som­he­den Pihl & Søn for al­vor trak tæn­der ud. Kemp & Lauritzen hav­de ar­bej­det sam­men med den neds­mel­te­de in­ge­ni­ør­kon­cern i fl ere år­ti­er og var nært for­bun­det med sel­ska­bet i en lang ræk­ke pro­jek­ter.

I den si­tu­a­tion måt­te Al­lan Lind­hard Jør­gen­sen for al­vor ven­de til­ba­ge til sin øko­no­mi­ske bør­ne­lær­dom fra re­visor­stu­di­et. Det hand­le­de i ud­præ­get grad om at pri­o­ri­te­re og ska­be over­blik un­der den lidt for­sim­p­le­de over­skrift : ’ Der er no­gen, der har væl­tet my­re­tu­en, nu gæl­der det om at få styr på trop­per­ne igen.’

Al­lan Lind­hard Jør­gen­sen fi k styr på trop­per­ne igen i en si­tu­a­tion, hvor krak­ket i Pihl & Søn dog al­drig var en trus­sel mod Kemp & Lauritzens ek­si­stens, og det lyk­ke­des det år sel­ska­bet at lan­de et lil­le over­skud på 1,5 mio. kr. før skat trods de van­ske­li­ge vil­kår.

Når Al­lan Lind­hard Jør­gen­sen ik­ke har travlt med di­rek­tørjob­bet hos Kemp & Lauritzen, yn­der han at ta­ge sin fa­mi­lie med på ski­fe­rie til Schweiz, hvor fa­mi­li­en har en fe­ri­e­bo­lig.

Fød­sels­da­gen bli­ver fejret med en re­cep­tion 17. april kl. 14- 16 i Kemp & Lauritzens ho­ved­sæ­de i Al­bert­slund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.