Hjem­lig ( u) hyg­ge

BT - - TV - THRIL­LER

Bå­de­byg­ge­ren Frank Mor­ri­son øn­sker det bed­ste for sin f øl­som­me, 12- åri­ge søn, Dan­ny, men desvær­re er Frank ble­vet skilt fra Dan­nys mor, Sus­an, og dren­gen har si­den skils­mis­sen ud­vist en be­kym­ren­de op­rørsk og løg­n­ag­tig ad­færd. Da Sus­an med­del­er, at hun har pla­ner om at gift e sig igen, den­ne gang med en ny­til­fl yt­ter, rig­man­den og vel­gø­re­ren Ri­ck Bar­nes, er Frank ik­ke be­gej­stret for nyhe­den. Frank må kæm­pe med sin ja­lou­si, men han hå­ber sam­ti­dig, at Ri­ck vil kun­ne til­by­de Dan­ny sta­bi­li­tet og tryg­hed. Da Dan­ny be­gyn­der at for- tæl­le Frank foru­ro­li­gen­de hi­sto­ri­er om Ri­ck, til­skri­ver Frank dem i før­ste om­gang søn­nens na­tur­li­ge skep­sis og mod­vil­je over for sin nye sted­far. Da Dan­ny plud­se­lig hårdnak­ket på­står, at han har væ­ret vid­ne til, at sted­fa­de­ren har be­gå­et et mord, for­nem­mer Frank in­stink­tivt, at hi­sto­ri­en er sand! Frank be­gyn­der nu at eft er­for­ske sin eks­ko­nes nye mand og den­nes bag­grund, og snart får han af­dæk­ket nog­le alar-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Jo­hn Tra­vol­ta er den fra­skil­te Frank, som fryg­ter, at hans un­ge søns - på over­fl aden så per­fek­te - sted­far ik­ke er alt, hvad han ud­gi­ver sig for at væ­re! Kan han over­be­vi­se eks­ko­nen ( Te­ri Po­lo) og an­dre om det? Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.