Mester­skab kan for­gyl­de Laud­rup

En stor bonus og en løn­for­hø­jel­se, hvis Mi­cha­el Laud­rup øn­sker det. Det er ik­ke no­gen dum ting, at vin­de mester­ska­bet i Qa­tar

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TAK SKAL DO­HA! Sø­ren Hang­høj Kristensen srkr@ spor­ten. dk Sa­leh Mous­sa, pres­se­chef i Lek­hwiya 10 BEDST LØN­NE­DE

Søn­dag aft en vandt Mi­cha­el Laud­rup sit før­ste mester­skab i 10 år, da han før­te Qa­tar- klub­ben Lek­hwiya til den na­tio­na­le ti­tel. Tit­len er et sym­bol på Laud­rups sto­re sport­s­li­ge suc­ces i ør­ken­sta­ten. Men for ’ Mi­ster’ him­self fø­rer den og­så til øko­no­misk optur.

Mi­cha­el Laud­rup kan så­le­des se frem til en klæk­ke­lig bonus i mil­li­on­s­tør­rel­sen. Hvor stor bonus­sen bli­ver, afh æn­ger af, hvor­dan det går i de to po­kal­tur­ne­rin­ger, som Laud­rup og klub­ben fra ho­ved­sta­den Do­ha fort­sat del­ta­ger i – samt gra­den af suc­ces i den asi­a­ti­ske ud­ga­ve af Cham­pions Le­ague. Men sik­kert er det, at bonus­sen kom­mer.

» Når sæ­so­nen er slut, sæt­ter klub­le­del­sen sig sam­men og be­slut­ter, i hvor høj grad Mi­cha­el Laud­rup skal ho­no­re­res for sin suc­ces, « si­ger pres­se­chef i Lek­hwiya, Sa­leh Mous­sa, til BT.

Bonus­sen for mester­ska­bet og even­tu­el­le øv­ri­ge tit­ler er dog ik­ke det ene­ste sted, Mi­cha­el Laud­rups sport­s­li­ge suc­ces gi­ver øko­no­misk afk ast. Den tid­li­ge­re stor­spil­ler – der er fa­vo­rit til at over­ta­ge Mor­ten Ol­sens land­stræ­nerjob – står for­an for­hand­lin­ger med Lek­hwiya om en ny kon­trakt. Og net­op dis­se for­hand­lin­ger kan bli­ve me­get in­ter­es­san­te.

Klæk­ke­lig løn­for­hø­jel­se ven­ter

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger gør Laud­rups sejr i mester­skabs­kam­pen så­le­des, at le­del­sen i Lek­hwiya er klar til at til­by­de dan­ske­ren en stor løn­for­hø­jel­se. I dag tje­ner Laud­rup i om­eg­nen af 26 mio. kr. år­ligt, men det be­løb vil få et væ­sent­ligt spark opad, hvis Laud­rup væl­ger at un­der­skri­ve en ny aft ale.

Nøg­le­or­det her er imid­ler­tid ’ hvis’. For først om en må­neds tid be­slut­ter Laud­rup, om han øn­sker at bli­ve i Lek­hwiya, og­så eft er hans nu­væ­ren­de kon­trakt ud­lø­ber til som­mer.

» På grund af et me­get in­tenst for­år­spro­gram be­slut­te­de jeg al­le­re­de i mid­ten af fe­bru­ar, at jeg først øn­sker at ta­le frem­tid eft er sæ­so­nen. Det­te kræ­ver 100 pro­cent kon­cen­tra­tion af al­le. Det gæl­der na­tur­lig­vis og­så un­der­teg­ne­de, og der­for skal der ik­ke væ­re an­dre ting, der for­styr­rer som for ek­sem­pel kon­trakt­for­hand­lin­ger. Så jeg ta­ger ik­ke en be­slut­ning før midt/ slut maj, « skrev Mi­cha­el Laud­rup i sid­ste uge i en email til BT.

Le­del­sen i Lek­hwiya vil dog prø­ve at over­ta­le dan­ske­ren. Og de har man­ge mil­li­o­ner gyld­ne ar­gu­men­ter til rå­dig­hed.

ONS­DAG 15. APRIL 2015

1:

Pep Gu­ar­di­o­la, Bay­ern Mün­chen, 170 mio. kr. om året

José Mourin­ho, Chel­sea, 120 mio. kr. om året

Mar­ce­lo Lip­pi, Gu­angzhou Ever­gran­de, 99 mio. kr. om året

Fa­bio Ca­pel­lo, det rus­si­ske lands­hold, 92 mio. kr. om året

Lou­is Van Gaal, Man­che­ster Uni­ted, 83 mio. kr. om året

Car­lo An­ce­lot­ti, Re­al Madrid, 74 mio. kr. om året

Arsè­ne Wen­ger, Ar­se­nal, 70 mio. kr. om året

Jür­gen Kl­opp, Borus­sia Dort­mund, 42 mio. kr. om året

Ma­nu­el Pel­le­gri­ni, Man­che­ster Ci­ty , 40 mio. kr. om året

Jor­ge Jesus, Ben­fi ca, 35 mio. kr. om året

For­bes

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

KIL­DE:

Mi­cha­el Laud­rup har kon­trak­t­ud­løb ef­ter den­ne sæ­son, men hvis han for­læn­ger med Lek­hwiya i Qa­tar, står han til en so­lid løn­for­hø­jel­se.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.