UDE I ET HALVT ÅR

An­dreas Cornelius blev i går ope­re­ret for sin bræk­ke­de an­kel. Han kan nu se frem til et halvt års pau­se og går som ven­tet glip af U21- EM i ju­ni

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HÅRDT SLAG Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk Fo­to: Ole Mørk

Dan­mark må und­væ­re en af si­ne stør­ste pro­fi ler, når U21- hol­det til ju­ni del­ta­ger i EM- slut­run­den i Tjek­ki­et.

FC Kø­ben­havn- an­gri­be­ren An­dreas Cornelius blev i man­da­gens Su­per­liga- kamp mod Sil­ke­borg ta­ck­let så hårdt af høj­re­ba­ck­en Den­nis Fl­in­ta, at han måt­te kø­res fra ba­nen på en bå­re og ha­ve en ilt­ma­ske på. Kort eft er stod det klart, at an­k­len var bræk­ket, samt at han hav­de be­ska­di­ge­de led­bånd.

Der­for kræ­ve­de ska­den en ope­ra­tion, som Cornelius gen­nem­gik i går i Aar­hus, be­kræft ede klub­ben i går i en pres­se­med­del­el­se på sin hjem­mesi­de.

Klub­bens læ­ge Mor­ten Bo­e­sen for­ven­ter, at An­dreas Cornelius sid­der ude i om­kring et halvt år.

» Det var en stor ska­de, som al­le kun­ne se, med et åbent brud på an­k­len. An­dreas er ble­vet ope­re­ret af et me­get kom­pe­tent team i Aar­hus, og ope­ra­tio­nen er for­lø­bet plan­mæs­sigt. Da der er ta­le om et åbent brud, så skal han for­bli­ve ind­lagt nog­le da­ge, og så ven­ter der et for­løb, hvor det først dre­jer sig om, at han skal he­le og der­eft er i gang med et læn­ge­re genop­træ­nings­for­løb, « for­kla­rer Mor­ten Bo­e­sen.

Tak­ker for støt­ten

Selv om An­dreas Cornelius nu står for­an en lang pau­se og må fi nde sig det her en al­vor­lig ska­de, men og­så en ska­de, som An­dreas vil kom­me sig over. Han er en me­get vig­tig spil­ler for os nu, og det vil han og­så væ­re, når han kom­mer til­ba­ge. Al­le i FC Kø­ben­havn står bag An­dreas i den her si­tu­a­tion. Vi vil støt­te ham i hans vej til­ba­ge til fod­bol­den, og vi ser frem til at se ham til­ba­ge på ba­nen al­le­re­de se­ne­re på året, « si­ger ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken.

An­dreas Cornelius, der var top­sco­rer i Su­per­liga­en for to sæ­so­ner si­den med 18 fuld­træff ere, har spil­let 22 ud af FCKs 24 kam­pe i den­ne sæ­son, men kun sco­ret seks mål.

FC Kø­ben­havn- an­gri­be­ren An­dreas Cornelius bræk­ke­de man­dag af­ten an­k­len ef­ter en grim ta­ck­ling af Sil­ke­borgs Den­nis Fl­in­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.