Hi­sto­ri­en om et u

Gråd, skrig og for­fær­del­se præ­ge­de øjen­vid­ner­ne til An­dreas Cornelius’ bræk­ke­de an­kel. BT ta­ger dig helt tæt på det uhyg­ge­li­ge uheld med hjælp fra syv øjen­vid­ner på ba­nen, FCK­bæn­ken, tri­bu­nen og i tv­vog­nen uden for sta­dion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RE­KON­STRUK­TION

Yous­sef Tou­touh kig­ger eft er rum til at gø­re sig spil­bar, da bol­den sen­des fra Ludwig Au­gustin­s­son op i bry­stet på An­dreas Cornelius. Sil­ke­borgs Thor­b­jørn Holst og Frank Han­sen skyg­ger for ud­sy­net, så FC Kø­ben­havnkant­spil­le­ren ik­ke kan se, hvad det er, der gør, at An­dreas Cornelius se­kun­det eft er lig­ger på jor­den med hæn­der­ne om sin ven­stre fod.

Tou­touh går hen til sin go­de ven, og det er først dér, han ser den el­lers så hård­fø­re FCK- an­gri­ber bli­ve sid­den­de på græs­set. Med ryg­gen til. Men han kan reg­ne ud, at den er gal.

» Kom, kom ind! « rå­ber Sil­ke­bor­gan­fø­rer Frank Han­sen.

Med dra­ma­tisk vift en­de ar­me sig­na­le­rer han, at FC Kø­ben­havns læ­ge­stab skal på ba­nen. Nu! Først dér kom­mer skri­get fra Cornelius: » Aaaaarh! « Cornelius ser, at fo­den ik­ke læn­ge­re hæn­ger fast på skin­ne­be­net. Med beg­ge si­ne hæn­der hol­der Cornelius fast om fo­den. Næ­sten som om han for­sø­ger at hol­de den i den rig­ti­ge vin­kel. Li­ge nu ser det helt for­kert ud i Tou­touhs øj­ne.

Han kan ik­ke hol­de ud at stå der. Må væk.

» Fuck, mand, « ly­der det højt fra Tou­touh, da han skæ­rer an­sig­ter, træk­ker trøj­en op un­der næ­sen og går ud til FCK- bæn­ken.

Her har Per Wind haft sin fa­ste plads i næ­sten 20 år – først som må­l­mand­stræ­ner der­næst som team ma­na­ger. Lidt over klok­ken 19.30 den­ne man­dag aft en på Ma­scot Park i Sil­ke­borg har han øj­ne­ne stift ret­tet mod bol­den, der er for An­dre- as Cornelius’ fød­der. I sam­me øje­blik sæt­ter Sil­ke­borgs Den­nis Fl­in­ta en ta­ck­ling ind, og Per Wind kan der­med ik­ke und­gå at se, hvor­dan Cornelius’ an­kel brækker.

» Der er no­get helt rusk- ra­ven­de galt, « ly­der det straks fra Per Wind.

I de eft er­føl­gen­de se­kun­der er der helt stil­le på bæn­ken. FCK- lej­ren kun­ne godt ha­ve råbt og skre­get af dom­me­ren og af Fl­in­ta, men det gør den ik­ke. Al­le er i chok. Det er et for­fær­de­ligt syn at se en kam­me­rat, hvis fod har vendt sig 90 gra­der.

*** Den­nis Fl­in­ta re­gi­stre­rer i før­ste om­gang ik­ke, at hans ta­ck­ling er så vold­som, som den er. Først nog­le se­kun­der eft er, da han ser Cornelius ta­ge sig til fo­den og vin­ke ud mod si­de­linj­en, ind­ser han al­voren. Det er ik­ke et kønt syn, og Fl­in­ta bli­ver rig­tig ked af det.

Han går ik­ke hen til Cornelius, for FCK- an­gri­be­ren er om­gi­vet af læ­ger og folk fra FCK- sta­ben. Han tæn­ker, at Cornelius må­ske ik­ke har lyst til at se ham, når han er kom­met så vold­somt til ska­de.

Han er me­get på­vir­ket af si­tu­a­tio­nen. Ta­ger sig til ho­ve­d­et og er ty­de­ligt ked af det. Si­mon Jakob­sen klap­per ham på ma­ven og si­ger, at det var uhel­digt, og at han skal op med ho­ve­d­et.

For­svarskol­le­ga­en så i før­ste om­gang ik­ke, hvor al­vor­ligt det står til med Cornelius. Han op­da­ge­de det først, da han så hold­kam­me­ra­ten Thor­b­jørn Holst ta­ge sig til ho­ve­d­et.

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

ONS­DAG 15. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.