... Hi­sto­ri­en om et uhyg­ge­ligt brud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FORT­SAT FRA FOR­RI­GE SI­DE

Da Si­mon Jakob­sen kig­ger der­hen igen, ser han, at den er helt gal. Han får en klump i hal­sen og ven­der sig om og går lidt væk igen.

’ Jeg har ik­ke brug for at kom­me hen for at se,’ tæn­ker han.

Han er ik­ke ty­pen, der har lyst til at se på så­dan no­get. Det er for ube­ha­ge­ligt.

’ Cornelius vil sik­kert helst ha­ve, at der ik­ke er for man­ge hen­ne ved ham,’ tæn­ker han.

*** Uden for sta­dion sid­der Vi­a­sat- pro­du­cer Hen­rik Saa­bye i tv- pro­duk­tions­vog­nen sam­men med re­sten af det tek­ni­ske mand­skab. Ti­den stop­per for en stund, da bil­le­der­ne af Cornelius, der ry­ger i græs­set og eft er­føl­gen­de skri­ger af smer­te, kø­rer hen over skær­men. Al­le i vog­nen er ryste­de.

’ Nu gæl­der det om at slå koldt van­det i blo­det,’ tæn­ker den er­far­ne tv- pro­du­cer.

Han får et deja- vu. Han har før prø­vet at dæk­ke al­vor­li­ge ska­der i sit vir­ke. Hur­tigt fal­der hans tan­ker på den tid­li­ge­re Vi­borg- spil­ler Jacob Ole­sen, der i 2006 med et skrig faldt om på ba­nen, da den hø­je an­gri­bers ven­stre fod hang fast i græstæp­pet. Læg­be­net var bræk­ket helt over, led­bånd var re­vet over, og sam­ti­dig var an­k­len gå­et af led. En cho­ke­ret Ole­sen stir­re­de på fo­den, der hang i en helt for­kert vin­kel, in­den hold­kam­me­ra­ter­ne og læ­gen kom lø­ben­de til og skær­me­de for hans ud­syn. Fle­re i vog­nen hu­sker og­så episo­den.

Af de i alt 12 tv- ka­me­ra­er på sta­dion har fi re af dem fo­kus på An­dreas Cornelius’ an­sigt. Saa­bye kan se, at den er helt gal. Cornelius er ved at be­svi­me. Han ved af er­fa­ring fra sto­re be­gi­ven­he­der som OL og Cham­pions Le­ague, at man i så­dan en si­tu­a­tion ik­ke vi­ser nær­bil­le­der af spil­le­ren. Der er et etisk ko­deks, der skal føl­ges.

» In­gen nær­bil­le­der! « ly­der mel­din­gen der­for fra Saa­bye til kom­men­ta­tor Da­ni­el Ort­ved. Men der op­står en kom­mu­ni­ka­tions­brist mel­lem de to.

» Det er ik­ke no­get, vi går hen og vi­ser yder­li­ge­re bil­le­der af. Det er en af de grim­me­re ska­der, « si­ger Ort­ved vi­de­re til se­er­ne.

Men Saa­bye me­ner ’ in­gen nær­bil­le­der af Cornelius’ an­sigt i smer­te’. Der­for spil­ler Den­nis Fl­in­tas ta­ck­ling på Cornelius al­li­ge­vel hen over tv- skær­men kort eft er. Det er Saa­bye helt afk la­ret med. Se­er­ne skal ha­ve mu­lig­he­den for at se det igen, men de bli­ver ad­va­ret om stær­ke bil­le­der. Der­for får de kun én lang­som gen­gi­vel­se. Og in­gen nær­bil­le­der. Det er, hvad in­tu­i­tio­nen si­ger. Saa­bye hå­ber, han har ramt den ret­te ba­lan­ce.

*** Da si­tu­a­tio­nen kom­mer op på storskær­men på sta­dion, går der et gys igen­nem til­sku­er­ne. Og­så FC Midtjyl­lands træ­ner, Glen Rid­ders­holm, der sam­men med as­si­stent Bri­an Pri­ske som så man­ge gan­ge før en man­dag aft en er ta­get til Sil­ke­borg for at se Su­per­liga- kon­kur­ren­ter­ne an og sid­der på VIP- tri­bu­nen i en enkla­ve af Su­per­liga- per­son­lig­he­der, der blandt an­dre tæl­ler kol­le­ger­ne Vig­go Jensen og Kent Nielsen. Det er kun i fj ern­sy­net og på YouTu­be, at Rid­ders­holm har set den slags ska­der før.

Han er ik­ke i tvivl om, at der er fris­park, da Cornelius fal­der til jor­den. Men fra tri­bu­nen er det umid- del­bart svært at se, hvor al­vor­lig si­tu­a­tio­nen er. Glen Rid­ders­holm og de an­dre træ­ne­re sid­der i en vin­kel, hvor de ik­ke kan se Cornelius’ fod. Men de kan hø­re, at FCK- spil­le­ren skri­ger, og de kan se, hvor­dan hold­kam­me­ra­ter­ne ta­ger sig for­fær­de­de til ho­ve­d­et. Nog­le af spil­ler­ne tør ik­ke kig­ge på Cornelius, og Glen Rid­ders­holm mær­ker en stor knu­de i sin ma­ve, da han ser de­res re­ak­tio­ner.

På en­de­tri­bu­nen kan Sil­ke­borg­fan­se­ne næ­sten mær­ke smer­ten helt ned i de­res eg­ne fød­der, mens de ser Cornelius lig­ge på grønsvæ­ren.

» Fy for fan­den, den var slem, « si­ger si­de­man­den til Jacob Si­gaard, der er for­mand for Sil­ke­borg fan­klub.

De ta­ler om, hvor synd det er for beg­ge spil­le­re. Synd for Cornelius på grund af de sto­re smer­ter, han er i. Fl­in­ta, for­di han ty­de­ligt er mær­ket, og for­di de be­stemt ik­ke så mord i øj­ne­ne på ham, da han gik ind i ta­ck­lin­gen.

Der bli­ver ik­ke snak­ket om, hvor­vidt den var til rødt el­ler gult kort. De er eni­ge om, at det er li­ge me­get, om man hol­der med det ene el­ler det an­det hold. For de er al­le klar over, at brud­det po­ten­ti­elt kan sæt­te en stop­per for Cornelius’ kar­ri­e­re, hvis det er slemt nok.

Bå­ren kom­mer, og Cornelius bli­ver frag­tet fra ba­nen og bli­ver iført en ilt­ma­ske, in­den han kø­res væk i en am­bu­lan­ce. Sil­ke­borg- fan­se­ne rej­ser sig og klap­per ham fra ba­nen. Jacob Si­gaard er glad for re­ak­tio­nen, for han tror ik­ke nød­ven­dig­vis, at al­le fans vil­le yde den ge­stus til en af mod­stan­der­nes spil­le­re.

***

Der går fl ere mi­nut­ter, før kam­pen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.